Regionálna politika

Regionálna politika je aktivita smerujúca k tomu, aby aj regióny ekonomicky menej vyspelé, s nižšou prosperitou a menšou výkonnosťou ekonomiky zlepšovali svoju prosperitu a výkonnosť. Základnými faktormi spôsobujúcimi menšiu ekonomickú výkonosť regiónov sú periférna poloha, nedostatok prírodných zdrojov, historické a sociálne faktory.[1]

Úrad vlády SR - Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti / Odbor regionálnej politiky

upraviť

Hlavné úlohy odboru vyplývajú z postavenia odboru ako koordinátora v oblasti politiky rozvoja regiónov a prípravy, implementácie, monitorovaní a vyhodnocovaní štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, INTERREG a ďalších vybraných iniciatív Spoločenstva. Odbor regionálnej politiky vykonáva úlohu sekretariátu Rady vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami.

Pri viacerých ministerstvách vznikli ešte vládne agentúry, ktoré sektorovo podporujú regionálny rozvoj. Možno sem zaradiť:

Inštitucionálna sieť v regiónoch

upraviť

Samosprávne kraje - Odbory regionálneho rozvoja pri úradoch samosprávnych krajov

upraviť

V oblasti regionálneho rozvoja samosprávny kraj koordinuje aktivity na území kraja, spolupracujú s príslušnými ministerskými rezortmi (najmä MVRR, MP SR), s obcami a ďalšími subjektami. Pripravujú kraj na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, riadia prípravu projektov zameraných na modernizáciu, rekonštrukciu zariadení a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v rámci školskej, zdravotnej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry v kraji. Základným dokumentom regionálneho rozvoja v krajoch sú ich programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Často sú tieto odbory integrované aj s cestovným ruchom a územným plánovaním.

Referencie

upraviť
  1. MAIER, Karel.; ČTYROKÝ, Jiří. Ekonomika územního rozvoje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000 ISBN 80-7169-644-7