Ochranná známka (angl. trademark/trade mark/trade-mark, čo sa niekedy - pre oblasť mimo slovenského či českého práva - prekladá aj ako obchodná známka/obchodná značka) je označenie, pozostávajúce zo slov, číslic, znakov a grafických symbolov slúžiace na odlíšenie výrobku alebo služby. (môže ísť aj o viac slov, resp. kombinácie medzi číslami a slovami a pod.)

Je zapísaná v registri ochranných známok, ktorý sa nachádza na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Výrobky takto registrované bývajú označené symbolom .

Pridelenie a dĺžka platnosti

upraviť

Ochrannú známku prideľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR. Prihlášku na pridelenie ochrannej známky podáva prihlasovateľ pre tovar a službu, ktorá sú predmetom jeho podnikania. Ak sú splnené podmienky podľa zákona, hlavne ohľadom dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti[1] a odlišnosti od podobných už zaregistrovaných ochranných známok[2], Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prihlásené označenie zapíše do registra.

Ochranná známka má platnosť 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Majiteľ môže po uplynutí 10 rokov požiadať o obnovu zápisu.

Rozdelenie

upraviť

Ochranné známky môžu byť:

  • individuálna známka - označuje len výrobky alebo služby jednej osoby, na ktorú je zapísaná
  • kolektívna známka - označuje tovar alebo službu pochádzajúcich od viacerých výrobcov, ktorí sú hospodársky, organizačne alebo právne spojení na určitú spoločnú hospodársku činnosť.

Práva majiteľa ochrannej známky

upraviť

Majiteľ ochrannej známky má výlučne právo označovať svoje tovary alebo služby známkou, ktorá je zapísaná v registri. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou. Ak bola zásahom do práv spôsobená škoda, poškodený má právo na jej úhradu. Majiteľ ochrannej známky môže poskytnúť právo používať ochrannú známku inému licenčnou zmluvou. Značky výrobku sa realizujú rôznymi výrazovými prostriedkami, napr slovom, písmenami, osobitným tvarom písmena, obrázkami alebo číslami, atď.

Pozri aj

upraviť
  1. Rozlišovacia spôsobilosť – hlavné kritérium registrácie ochrannej známky [online]. www.tramatm.sk, [cit. 2023-07-08]. Dostupné online.
  2. Hľadanie podobnosti medzi existujúcimi ochrannými známkami [online]. www.tramatm.sk, [cit. 2023-07-08]. Dostupné online.