Rod filmu alebo filmový rod[3] je skupina filmových diel vyčlenených na základe podobných (príbuzných) čŕt vnútornej výstavby, vzťahu k zobrazovanej realite a s tým spojených tvorivých postupov.[4][5][6]

Štyri zábery z filmu Diagonal-Symphonie (1924, video) švédskeho výtvarníka Vikinga Eggelinga, ktorý je pokladaný za prvého predstaviteľa čistého filmu.[1]
Humorous Phases of Funny Faces (1906, video) anglického filmára Jamesa Stuarta Blacktona býva považovaný za prvý animovaný film.[2]

Rozlišujú sa štyri rody (resp. rodové súbory) filmu:[5]

 • dokumentárny film – určuje ho dokumentárnosť zobrazenia, pričom dôležité je zachovanie faktickej skutočnosti, keďže dokumentárny film sa môže v najvyššej sfére umeleckej obraznosti (esej, fejtón ap.) prelínať so žánrami hraného filmu,[7][8]
 • hraný film – zakladá sa na štylizovanej kompozícii rozprávania podľa literárneho scenára, zobrazeného prostredníctvom hry hercov, pričom dominantnou je estetická funkcia,[9][10]
 • čistý film (absolútny film, abstraktný film, nevhodne experimentálny film) – dominuje v ňom snaha o čistú filmovosť, oslobodenú od vplyvu literatúry, divadla a od vecného obsahu; filmové dielo ju dosahuje najmä prostredníctvom pohybovej hry rôznych materiálov, línií, kresieb, svetiel, tieňov a vo farebnom filme aj farieb, ktoré na diváka pôsobia rytmom pohybov, zmenou tvarou a proporcií a vo zvukovom filme aj sprievodnou zvukovou (spravidla hudobnou) zložkou,[1]
 • animovaný film – základným princípom je animácia.[11][12]

Každé filmové dielo sa zakladá na dokumentárnosti, štylizovanosti a animovanosti (oživení), ale dominuje mu jedno východisko, na základe ktorého možno filmové dielo priradiť k príslušnému rodu.[4] Napr. v kombinovanom filme sa spája technika animovaného filmu s technikou tvorby hraného alebo dokumentárneho filmu, avšak animovaná technika prevláda. Naproti tomu do hraného filmu môžu byť vložené animované sekvencie alebo epizódy (napr. v podobe úvodných titulkov, snových častí ap.).[13]

Členenie filmových diel na rody sa vyvinulo spolu s vývojom filmu a filmového umenia (pozri dejiny filmu). Na počiatku kinematografie stála elementárna forma dokumentárneho filmu, neskôr sa pod vplyvom starších umení (umelecká literatúra, divadla, hudba[6]) sformoval rod hraného filmu[4] a pod vplyvom abstraktného výtvarného umenia a hudobnosti vznikol v 20. rokoch 20. storočia rod čistého filmu.[1] Na sformovanie rodu animovaného filmu malo rozhodujúci vplyv výtvarné umenie (sprvu karikatúrna kresba) a bábkové divadlo (používanie bábok a makiet). Prvé kreslené (sileutové) animované filmy sa objavujú už v začiatkoch kinematografie (napr. v tvorbe Charlesa-Émila Reynauda) a prvé bábkové (objemové) filmy už začiatkom 20. storočia.[11] Vývoj rodového členenia prebieha naďalej, ale pri zachovaní konkrétnych invariantných (nemenných) vlastností.[4]

Rody sa ďalej členia na superžánre, žánre, subžánre, žánrové formy a žánrové typy (pozri filmový žáner),[5] napr. rod dokumentárneho filmu sa delí na žánre spravodajského filmu, publicistického filmu a dokumentárneho filmu v užšom zmysle.[7] Okrem rodového členenia existuje členenie filmových diel podľa vzťahu ku skutočnosti na druhy filmov, a to na filmy o faktoch (angl. films of facts) a filmy operujúce výmyslom (angl. films of fiction).[14] Zatiaľ čo v oblasti filmových žánrov dochádza k dynamickému vývoju a zmenám, rody a druhy filmov sú veľmi stabilné.[4][14]

Referencie

upraviť
 1. a b c čistý film. In Encyklopédia filmu, s. 167
 2. Dobson 2009, s. 105
 3. Pozri napr. Mikušová 2016, s. 32
 4. a b c d e rody filmu. In Encyklopédia filmu, s. 697
 5. a b c filmové dielo. In Encyklopédia filmu, s. 245
 6. a b rody filmu. In Encyklopédia dramatických umení Slovenska, s. 254
 7. a b dokumentárny film. In Encyklopédia filmu, s. 200
 8. Porovnaj: dokumentárny film. In Malá encyklopédia filmu, s. 153
 9. hraný film. In Encyklopédia filmu, s. 348
 10. Porovnaj: hraný film. In Malá encyklopédia filmu, s. 252
 11. a b animovaný film. In Encyklopédia filmu, s. 34
 12. animovaný film. In Malá encyklopédia filmu, s. 41
 13. kombinovaný film. In Encyklopédia filmu, s. 424
 14. a b druhy filmov. In Malá encyklopédia filmu, s. 159-160

Použitá literatúra

upraviť