Rovnica kontinuity je rovnica, ktorá opisuje prenos určitého množstva.

Kvapalina upraviť

Vyplýva z vlastností ideálnej kvapaliny. Keďže ideálna kvapalina je nestlačiteľná, pokiaľ má trubica v rôznych miestach rôzne priemery platí:  , v je rýchlosť, S je plocha prierezu trubice.

čiže   v ľubovoľnom mieste trubice, kde k je konštanta.

Elektrický náboj upraviť

Rovnica kontinuity elektrického prúdu je matematickým vyjadrením zákona zachovania elektrického náboja, ktorý hovorí, že celkové množstvo náboja, ktorý vznikne v ľubovoľnom procese, je rovné nule.