Ručenie (zabezpečenie záväzku)

Ručenie je jeden zo spôsobov zabezpečenia záväzku. Spočíva v tom, že ručiteľ, osoba vždy odlišná od dlžníka, na seba vezme povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa, ak tak neučiní dlžník. Ide o dohodu medzi veriteľom a ručiteľom, ktorou vznikne nový záväzok a ručiteľ sa dostane do pozície veľmi podobnej dlžníkovi. Ručenie sa najčastejšie používa pri úveroch a pôžičkách, pri ktorých veriteľ ich zabezpečenie obyčajne vyžaduje, pretože dlžník nie je schopný ihneď sám platiť.

Charakter ručenia upraviť

Ručiteľský záväzok je voči hlavnému záväzku akcesorický a subsidiárny.

Jeho akcesorickosť a subsidiarita sa prejavuje predovšetkým v tom, že ak zanikne pohľadávka veriteľa, napr. preto, že ju dlžník splní, zanikne tým automaticky aj ručenie. Zákonnými výnimkami je nahradenie zaniknutého záväzku novým záväzkom alebo zánik hlavného záväzku v obchodnoprávnych vzťahoch, ak k tomu došlo z dôvodov nemožnosti plnenia dlžníkom či zánikom dlžníka.

Subsidiarita ručenia zase spočíva v tom, že veriteľ môže chcieť splnenie pohľadávky ručiteľom až vtedy, keď k tomu najprv a bezvýsledne vyzve dlžníka. V obchodnoprávnych vzťahoch platí, že predchádzajúca výzvy nie je potrebná, ak je nepochybné, že dlžník svoj dlh nesplní. Niekedy môže byť v rámci ručenia navyše dohodnuté tzv. „dobrodenie poriadku“, ktoré znamená, že veriteľ sa na ručiteľa obráti až vtedy, keď sa márne pokúsi získať svoju pohľadávku po dlžníkovi súdnou cestou. Veriteľ má okrem toho voči ručiteľovi tzv. informačnú povinnosť, t.j. musí mu na požiadanie uviesť aktuálnu výšku svojej pohľadávky, a ručiteľ môže voči nemu naopak uplatniť všetky námietky, ktoré by inak mohol uplatniť dlžník. Ak potom bude ručiteľ donútený splniť danú pohľadávku za dlžníka, môže potom od neho požadovať náhradu poskytnutého plnenia (tzv. regres). Toto právo na náhradu je majetkové a môže sa preto premlčať počas všeobecnej premlčacej lehoty.

Zmenkové a šekové ručenie upraviť

Ručiteľ zmienky sa nazýva avalista alebo aval. Postavenie avalistu je značné odlišné od postavenia bežného ručiteľa, jeho záväzok nie je subsidiárny, pretože veriteľ sa nemusí najprv obracať na dlžníka. Na druhej strane akcesorickosť záväzku je významne oslabená. Neplatnosť hlavného záväzku z iných dôvodov nemá na záväzok avalistu žiadny vplyv.

Šekové ručenie je so zmenečným ručením prakticky identické.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ručení na českej Wikipédii.