Signál je materiálny proces alebo stav materiálneho systému, ktorý môže byť nositeľom informácie. Je nositeľom informácie, ktorý prechádza spojovacím (komunikačným) kanálom. Signál je kódovaná správa konvertovaná na tvar hmotne schopný na prepravu.

Signál je komunikačný prostriedok, ktorý umožňuje prenos informácie medzi komunikantmi (ktorý je nositeľom informácie). Sú to fyzické javy, ktoré sú vnímateľné zmyslami komunikanta, resp. tie, ktoré sú extrakomunikačne snímateľné na povrchu (výstupe) vysielača alebo sú zachytiteľné v spájacom kanáli medzi komunikantmi. Signál je to, čo sa transportuje medzi komunikantmi a čo komunikanti prijímajú recepčnými ústrojmi. V prípade rečovej komunikácie sem možno zahrnúť aj nervové procesy v odstredivých a dostredivých dráhach hovoriacich a počúvajúcich, ba aj časť mozgových dejov, ktoré vznikajú pri rečovej komunikácii a sú tiež nositeľmi informácie. Za signál možno pokladať všetky materiálne procesy, ktoré sa odohrávajú pri komunikačnom akte od mozgovej kôry hovoriaceho až po mozgovú kôru počúvajúceho.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.