Sklárska pracovná pospolitosť

Sklárska pracovná pospolitosť bol závodný mesačník, ktorý vychádzal v Trenčíne počas druhej svetovej vojny.

Titulný list mesačníka Sklárska pracovná pospolitosť

Časopis bol mesačným informačným obežníkom závodu Slovenských sklených hutí predtým J. Schreibera a synovci úč. spol. - Lednické Rovne. Časopis tlačil V. Čelko. (Závod Slov. sklených hutí dnes existuje pod názvom Rona.)

Noviny mali charakter inštitucionálnej korešpondencie - teda boli sprostredkovateľom medzi vedením závodu a zamestnancami. Obsahovali nariadenia, informácie o čerpaní dovoleniek, o výške mzdy, o daniach a daňových odvodoch, o personálnych otázkach závodu (aj jubileá a úmrtia, sobáše, narodené deti), o pracovnej disciplíne a i., ale i zopár riadkov humoru. Prinášal aj informácie z profesie z histórie (napr. článok Aké povinnosti mal šmelciar?)

PeriodicitaUpraviť

  • 1944 - I. roč. - 5 čísiel - zanikol tohto roku

Noviny v elektronickej podobeUpraviť

ZdrojeUpraviť

  • FEDOR, Michal. Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939 – 1944. Martin : Matica slovenská, t. Tlač. SNP, 1969. S. 550.