Skupina podnikov (ovládanie)

Skupina podnikov (iné názvy: skupina spoločností, podniková skupina, skupina, ako súčasť názvu podniku aj: group; angl. group of companies, corporate group, business group, group) je súhrnné označenie pre ovládajúcu spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti, pričom ovládaním sa tu myslí držba (aspoň) väčšinového podielu na hlasovacích právach v spoločnosti (definíciu ovládajúcej a ovládanej spoločnosti porov. napr. v §66a slovenského Obchodného zákonníka). Podrobnosti definície pozri nižšie.

Veľmi podobné alebo (v závislosti od podrobností zvolených definícií) významovo totožné sú termíny efektový (alebo faktický) koncern (pozri v článku koncern) a holding (holdingová štruktúra).

Príklady definícií

upraviť
  • Skupina spoločností je ekonomická entita [ekonomický subjekt] tvorená súborom spoločností, ktoré sú buď spoločnosti ovládané to istou spoločnosťou alebo samotná ovládajúca spoločnosť. Ovládať spoločnosť znamená mať právomoc menovať väčšinu jej členov správnej rady. Ovládanie môže byť priame (väčšina hlasovacích práv v danej spoločnosti) alebo nepriame (ovládanie inej spoločnosti, ktorá má väčšinu hlasovacích práv v danej spoločnosti).[1]
  • Skupina je spojenie obchodných spoločností, v ktorom holdingová spoločnosť ovláda viacero dcérskych spoločností; konglomerát. [2]
  • Skupina je spojenie právne nezávislých spoločností v ekonomickej jednot(k)e pod spoločným manažmentom prostredníctvom finančnej účasti. Táto štruktúra sa obyčajne volí s cieľom posilniť trhové pozície.[3]
  • Skupina spoločností je spojenie spoločností, ktoré sú právne nezávislé, ale ktoré tvoria skupinu pozostávajúcu z materskej spoločnosti a jednej alebo viacerých dcérskych spoločností, z ktorých materská spoločnosť každú jednu kontroluje, pretože je majiteľom viac ako polovice ich akciového kapitálu [4]

Referencie

upraviť
  1. Group of companies [online]. National Institute of Statistics and Economic Studies, [cit. 2012-12-09]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. An association of commercial companies in which the holding company has control of a number of subsidiaries; a conglomerate. Zdroj: "group, n.". OED Online. September 2012. Oxford University Press. 29. november 2012, Dostupné online; Holdingová spoločnosť je v tom istom zdroji definovaná ako: obchodná („trading“) spoločnosť, ktorý vlastní celý akciový kapitál jednej alebo viacerých iných spoločností, alebo v nich vlastní kontrolný balík akcií („controlling interest“); konglomerát je v tom istom zdroji definovaný ako: veľká podniková skupina („business group“) alebo priemyselná korporácia, ktorá vznikla z fúzie pôvodne samostatných a rôznorodých komerčných [obchodných] podnikov.
  3. Dictionary of Banking [online]. UBS, [cit. 2012-12-09]. Dostupné online. (po anglicky)
  4. Originál: group of companies - a combination of companies that are legally independent but which make up a group consisting of a parent company and one or more subsidiary companies or affiliates,each of which the parent company controls because it holds more than half of its share-capital. Zdroj: Adam, J.H.: Longman Dictionary of Business English, 1989