Koncern (trhová ekonomika)

Koncern je ekonomický pojem, kotrý má viacero podobných (ale odlišných) definícií:

 • hospodárske spojenie (naďalej navonok právne samostatných) podnikov v dôsledku spoločného vedenia týchto podnikov[1][2]
 • (najširšia definícia:) hospodárske spojenie dvoch alebo viacerých (naďalej navonok právne samostatných) podnikov, ktoré v dôsledku tohto spojenia majú obmedzenú hospodársku samostatnosť[3]; podobná definícia: podnik, ktorý sa skladá z aspoň dvoch právne samostatných členských [hospodárskych] podnikov[4][5]
 • hospodárske spojenie dvoch alebo viacerých (naďalej navonok právne samostatných) podnikov vytvorené na základe ovládacej zmluvy, t.j. zmluvy o spoločnom vedení týchto podnikov (toto sa nazýva aj zmluvný koncern)[6]
 • definícia (typická pre staršie slovenské texty) zameraná na monopolné postavenie koncernu:
  • jedna z foriem kapitalistických monopolov združujúca rôznorodé, formálne samostatné podniky, v skutočnosti však závislé od určitej skupiny finančného kapitálu[7]
  • zoskupenie právne samostatných podnikateľských jednotiek, ktoré sa usilujú o získanie a zlepšenie, ako aj o ekonomickú realizáciu, monopolne výsadného postavenia, a ktoré (na rozdiel od trustu) na seba technicky a technologicky nemusia nadväzovať (t.j. koncern sa na rozdiel od trustu opiera o diverzifikáciu); vzájomná spätosť podnikateľských jednotiek sa udržiava pomocou finančnej kontroly [8]

Jednotlivé podniky koncernu sa nazývajú koncernové podniky.

Pôvod výrazu upraviť

Termín v tomto ekonomickom význame vznikol v Nemecku (der Konzern) pred prvou svetovou vojnou.[9] Nemecké slovo Konzern z čisto jazykového hľadiska pochádza z anglického slova concern (=podnik, obchodná spoločnosť, [obchodný] vzťah), ktoré sa zas do angličtiny dostalo cez francúzštinu z latinčiny (sloveso "concernere").[10][11] Význam nemeckého slova Konzern (a teda aj slovenského slova koncern) ale nie je zhodný s významom anglického slova concern - pozri nižšie.

Staršie definície upraviť

Nemecká encyklopédia z roku 1910 spomína koncern takto: Ak sa spoja podniky prislúchajúce rôznym výrobným štádiám (napr. uhoľné bane a železiarne), je to kombinácia [teda hovoríme o tzv. kombinácii], ak sa účel kombinácie nedosiahne nadobudnutím samotných podnikov, ale akciových podielov, hovoríme o akciovej účasti, spoločenstve záujmov [záujmovom združení], koncerne, [či] skupine.[12]

Slovenský náučný slovník z roku 1932 definuje koncern ako spojenie priemyslových podnikov na základe úzkej vnútornej spolupráce s porušením samostatnosti členových podnikov.

Podľa jednej definície z roku 1958 sa termín koncern pôvodne vzťahoval len na podniky z oblasti rovnakého výrobného procesu (čomu ale protirečí vyššie uvedený citát z roku 1910). Iná definícia z roku 1972 zdôrazňuje, že cieľom koncernu nie je monopolizácia konkrétneho trhu, ale spravidla vertikálna integrácia sektora podniku s ostatnými sektormi.[13]

Druhy upraviť

Podľa spôsobu spojenia podnikov:[3]

 • efektový koncern (=faktický koncern) - jeden podnik má taký majetkový podiel na druhom podniku (druhých podnikoch), že ho (ich) fakticky ovláda
 • zmluvný koncern - podniky sa slobodne zmluvne dohodnú, že upravia vzájomné hospodárske vzťahy spôsobom obmedzujúcim hospodársku samostatnosť jednej alebo viacerých zmluvných strán
 • koncern vytvorený začlenením

Podľa vnútornej štruktúry:[14]

 • jednostupňový koncern - žiadna z dcérskych spoločností nemá ďalšie dcérske spoločnosti
 • viacstupňový koncern - aspoň jedna z dcérskych spoločností má ďalšie dcérske spoločnosti

Podľa druhu spájanej výroby resp. hospodárskych cieľov:[15]

 • vertikálny koncern - spojenie podnikov z rôznych výrobných stupňov (cieľ je zabezpečenie odberateľských a dodávateľských kanálov)
 • horizontálny koncern - spojenie podnikov z toho istého výrobného stupňa (cieľ je dosiahnutie synergických efektov)
 • zmiešaný koncern - spojenie podnikov z rôznych odvetví (cieľ je diverzifikácia rizika)

Podľa druhu závislosti koncernových podnikov:[15]

Podľa organizácie koncernu:[15]

 • koncern materského podniku - podnik na čele koncernu sa venuje celému operatívnemu riadeniu naprieč všetkými funkčnými oblasťami podniku
 • holding - podnik na čele koncernu sa venuje len strategickému riadeniu (Poznámka: Holdingová spoločnosť je tu definovaná ako spoločnosť, ktorá len iné podniky spravuje bez toho, aby sama aj vyrábala či obchodovala)

Podobné termíny upraviť

Termín efektový koncern je veľmi podobný, resp. zhodný, s (v slovenčine novším) termínom skupina podnikov (angl. group of companies).

Termín koncern (najmä ak ide o koncern efektový, dobrovoľne vytvorený a má monopolné postavenie) je prakticky zhodný s ekonomickou (nie právnou) definíciou anglosaského termínu trust.

Pozor na zámenu s anglickým termínom concern, ktorý v tomto kontexte znamená akýkoľvek podnik alebo obchodnú či výrobnú prevádzku.[16]

Koncern môže mať napr. formu holdingu (Holding je vlastne efektový koncern alebo v užšom zmysle efektový koncern, v ktorom podnik na čele koncernu podriadené podniky len strategicky spravuje).[3] Český Obchodný zákonník v §66a(7), zdá sa, stotožňuje termín holding s termínom koncern (holding je uvedený v zátvorke za slovom koncern).[17]

Referencie upraviť

 1. Wöhe 2007 str. 240; [1]; Konzen in: Woll 1992
 2. Český (ale nie slovenský) Obchodný zákonník obsahuje definíciu koncernu priamo v texte zákonníka: §66a(7): Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení (dále jen "řízená osoba") jinou osobou (dále jen "řídící osoba"), tvoří tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern. Jednotnému řízení lze podrobit osoby i smlouvou (dále jen "ovládací smlouva"). Ovládací smlouvu lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající osobou a jí ovládanými osobami.... Definíciu obsahuje aj nemecký Aktiengesetz v §18: Ak sú vládnuci [t.j. ovládajúci] a jeden alebo viacero závislých [t.j. ovládaných] podnikov spojené pod jednotným vedením vládnuceho podniku, tvoria koncern; jednotlivé podniky sú koncernové podniky. Podniky, medzi ktorými existuje ovládacia zmluva (...) alebo z ktorých je jeden začlenený do druhého (...), sa považujú za podniky pod jednotným vedením. O závislom podniku platí domnienka, že s vládnucim podnikom tvorí koncern.
 3. a b c koncern in: Ovečková 1994
 4. Dichtl, E., Issing, O.: Vahlens Wirtschaftslexikon, 1993, str. 1198
 5. Z hľadiska podnikového hospodárstva sa aj koncern, teda spojenie podnikov ako celok, niekedy označuje ako podnik - pozri napr. [2] Archivované 2016-03-04 na Wayback Machine.
 6. Konzern in: Woll 1992
 7. koncern. In: Malá encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. s. 238-239.; podobne napr. koncern in: Ekonomický slovník, 1986
 8. Michník, Ľ. et al.: Ekonomická encyklopédia: Slovník A - Ž , 1995
 9. Niekedy sa uvádza (pozri napr. tu [3]), že vznikol počas prvej svetovej vojny, ale napr. tu [4] je jasne použitý v texte encyklopédie už v roku 1910.
 10. Kon­zern, der [online]. Bibliographisches Institut GmbH, [cit. 2012-12-08]. Dostupné online. (po nemecky)
 11. Konzern [online]. CNRTL, [cit. 2012-12-08]. Dostupné online. (po francúzsky)
 12. Lueger, Otto: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, zv. 8, Stuttgart, Lipsko 1910., str. 730-733
 13. KONZERN : Définition de KONZERN [online]. www.cnrtl.fr, [cit. 2024-03-23]. Dostupné online.
 14. Konzern [online]. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, [cit. 2012-12-08]. Dostupné online. (po nemecky)
 15. a b c Wöhe 2007; Wöhe 1981
 16. "concern, n.". OED Online. September 2012. Oxford University Press. 28. november 2012 Dostupné online: concern ... - A business organization; a business, a firm; a commercial or manufacturing establishment.
 17. Obchodní zákoník, Hlava I: Obchodní společnosti [online]. podnikatel.cz, [cit. 2012-12-08]. Dostupné online. (po česky)

Literatúra upraviť

 • Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994
 • Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 1981
 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství, 2007 [5] (preklad z nemeckého Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre)
 • Woll, A. (ed.): Wirtschaftslexikon, 1992