Slovenská legálna metrológia

Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) je nezisková organizácia zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) k 1. januáru 1994 so sídlom v Banskej Bystrici s tromi pracoviskami umiestnenými na piatich miestach na území Slovenska. SLM je organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti metrológie založená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe uznesenia vlády SR č. 1203 a jej rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenská legálna metrológia.

Slovenská legálna metrológia
Právna formanezisková organizácia
Založená1. január 1994
ZakladateľÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
SídloHviezdoslavova 1124/31,
974 01 Banská Bystrica, Slovensko
VedenieDoc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.
(generálny riaditeľ)
Územný rozsahSlovensko
PriemyselMetrológia
Webová stránkaslm.sk

Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú zo štatútu neziskovej organizácie a z Rozhodnutia ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým ÚNMS SR podľa § 2 písmeno s) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,[1] určil Slovenskú legálnu metrológiu na výkon činnosti podľa tohto zákona. Rozhodnutie ÚNMS SR obsahuje najmenej rozsah činnosti v oblasti metrológie, ktorú na základe určenia vykonáva.[2]

Ocenenie Inovatívny čin roka 2013

AktivityUpraviť

 • prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie a kalibráciu meradiel;
 • poskytovanie metrologických služieb v oblasti regulovanej zákonom o metrológii – ide predovšetkým o overovanie určených meradiel, používaných v oblastiach dôležitých z hľadiska ochrany záujmov občana, spotrebiteľa, ochrany majetku, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na základe výsledku merania. SLM ako nezisková organizácia vykonáva tieto služby prísne nestranne a dôveryhodne a bez rušivého vplyvu iných záujmov;
 • výkon technických skúšok vzoriek meradiel na účely schválenia typu;
 • preverovanie splnenia podmienok uznania metrologickej kontroly vykonanej v zahraničí;
 • posúdenie predpokladov na výkon činností, ktoré sú predmetom autorizácie podľa zákona o metrológii, vrátane kontroly u žiadateľa o autorizáciu;
 • kontrola splnenia podmienok registrácie u podnikateľov;
 • výkon úradného merania podľa zákona o metrológii, výkon služieb osobnej dozimetrie predovšetkým pre zdravotnícke organizácie;
 • poskytovanie metrologických služieb v neregulovanej sfére – ide najmä o kalibráciu referenčných a pracovných etalónov a kalibráciu meradiel pre potreby hospodárstva SR.;
 • posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 56/2018 Z. z.[3] o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako autorizovaná osoba SKTC – 177, akreditovaný orgán prevádzkujúci certifikačný systém váh s neautomatickou činnosťou a notifikovaná osoba č. 1432[4] na certifikáciu meradiel podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ (NAWI a MID);
 • vykonávanie dohľadu nad systémom kvality výrobcu určených meradiel;
 • poskytovanie služby outsourcingu v oblasti starostlivosti o meradlá;
 • organizovanie programov medzilaboratórnych porovnávacích meraní v oblasti kalibrácie a overovania meradiel a úradného merania;
 • meranie a kontrola množstva výrobku v obale spotrebiteľsky balených výrobkov;
 • expertízna, poradenská a školiaca činnosť;
 • dvojstranná a mnohostranná medzinárodná spolupráca v oblasti metrológie.

ReferencieUpraviť

 1. SLOV-LEX. 157/2018 Z.z. - Zákon o metrológii a o zmene a dopl... [online]. Slov-lex, [cit. 2020-04-02]. Dostupné online.
 2. SMARTBASE.SK. O nás [online]. SLM n.o., [cit. 2020-03-29]. Dostupné online.
 3. 56/2018 Z. z. - slov-lex.sk
 4. EUROPA - European Commission - Growth - Regulatory policy - NANDO [online]. ec.europa.eu, [cit. 2020-04-02]. Dostupné online.