Právna forma je právom stanovená forma (spravidla v zmysle stanovený spôsob alebo stanovená inštitúcia). Najčastejšie sa výraz používa v súvislosti s organizáciami, najmä podnikmi.

Právna forma organizácie

upraviť

Nasleduje zoznam právnych foriem tak, ako ich definuje a čísluje Štatistický úrad SR spolu s ich počtom. V ŠÚ SR je právna forma organizácie jeden z číselníkov k registru organizácií.[1]

Kód Právna forma Počet subjektov
101 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri 758212
112 Spoločnosť s ručením obmedzeným 178263
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) 29521
105 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 27769
103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri 26205
271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. 12393
121 Akciová spoločnosť 9451
109 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 7295
731 Organizačná jednotka združenia 6088
107 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník 5674
321 Rozpočtová organizácia 4741
721 Cirkevná organizácia 3772
102 Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri 3703
119 Nezisková organizácia 3090
205 Družstvo 2964
801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 2927
421 Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR 2696
422 Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR 2198
331 Príspevková organizácia 2150
117 Nadácia 1651
111 Verejná obchodná spoločnosť 1512
751 Záujmové združenie právnických osôb 1257
118 Neinvestičný fond 648
113 Komanditná spoločnosť 593
301 Štátny podnik 581
741 Stavovská organizácia - profesná komora 262
501 Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra 191
732 Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia 183
921 Medzinárodné organizácie a združenia 127
711 Politická strana, politické hnutie 119
234 Iné družstvo 96
802 Krajský úrad 79
108 Podnikateľ-fyzická osoba-zapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník 69
901 Zastupiteľské orgány iných štátov 63
745 Komora (s výnimkou profesných komôr) 48
343 Obecný podnik 41
705 Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia 41
231 Výrobné družstvo 41
382 Verejnoprávna inštitúcia 34
110 Podnikateľ-fyzická osoba-zapís. v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 23
123 Európska spoločnosť 22
106 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri 14
104 Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri 14
381 Fondy 14
115 Spoločný podnik 13
233 Bytové družstvo 13
116 Záujmové združenie 13
931 Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 10
433 Sociálna a zdravotné poisťovne 10
911 Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra 10
803 Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) 8
122 Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 6
434 Doplnková dôchodková poisťovňa 6
232 Spotrebné družstvo 6
715 Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany 4
124 Európske družstvo 3
521 Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu 3
312 Banka-štátny peňažný ústav 2
251 Záujmová organizácia družstiev 2
445 Komoditná burza 2
201 Poľnohospodárske družstvo 1
131 Svojpomocné poľnohospodárske družstvo 1
311 Národná banka Slovenska 1
804 Európske zoskupenie územnej spolupráce 1

Referencie

upraviť

Štatistický úrad SR: Číselníky, Klasifikácie