Obec (Slovensko)

slovenská správna jednotka

Obec je základný územný samosprávny a právny celok na Slovensku (podobne aj v iných krajinách).

Charakteristika upraviť

Obec je tvorená jedným alebo viacerými sídlami. Jej územie je tvorené najmenej jedným katastrálnym územím. Združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. V Európe je v súčasnosti asi 140 000 obcí.

Niektoré obce na Slovensku majú postavenie mesta.

Väčšie obce sa delia na časti obcí, v mestách nazývané mestské časti, vo vidieckych sídlach miestne časti.

Počet obcí, miest, mestských častí a vojenských obvodov upraviť

Počet obcí a mestských častí na Slovensku = 2927 (vrátane 17 mestských častí Bratislavy a 22 mestských častí Košíc).

Počet obcí bez mestských častí Bratislavy a Košíc, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku = 2890.

Počet miest na Slovensku = 141.

Počet vojenských obvodov = 3 (Lešť, Valaškovce, Záhorie). Vojenský obvod Javorina bol k 1. januáru 2011 zrušený.

Územná samospráva upraviť

Obce majú občanmi volené obecné a mestá mestské zastupiteľstvá. Na čele obce je starosta, na čele mesta primátor.

Bratislava a Košice upraviť

Postavenie miest Bratislava a Košice je riešené samostatnými zákonmi. Obe sú rozdelené na mestské časti, ktoré si volia aj vlastné zastupiteľstvá a starostov. Zároveň však majú aj mestské zastupiteľstvo a primátora.

Pôsobnosť obcí upraviť

Do pôsobností obcí patrí najmä základné školstvo, správa miestnych komunikácií, stavebné konanie, správa majetku obce a iné.

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:[1]

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

 • a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Názov upraviť

Podľa zákona o obecnom zriadení by obce na Slovensku nemali mať rovnaké názvy. Napriek tomu však existuje 205 obcí, ktoré majú rovnaký názov s inou obcou. Daniel Kerekes ako príklad uváza obce Lúčka (okres Levoča), Lúčka (okres Rožňava), Lúčka (okres Sabinov) a Lúčka (okres Svidník). Všetky sú na východnom Slovensku, tri z nich v jednom kraji a dve z nich sú v susedných okresoch. Okrem nich existujú ešte Kotrčiná Lúčka, Lietavská Lúčka a Nezbudská Lúčka. Štyrikrát sa na Slovensku vyskytuje aj obec Porúbka. Trojkombinácií je 11 a 164 názvov je duplicitných. Duplicitné názvy vznikali aj poslovenčovaním dovtedy rôznych maďarských mien. V 60. rokoch 19. storočia mali Lúčky tieto názvy: Lucska, Tapli-Lucska, Harcsár-Lucska a Lucska. Od racionalizácie názvov v roku 1910 niesli tieto názvy: Szepesrét, Tapolylucska, Fazekasrét, Lucska. Po vzniku Česko-Slovenska však boli poslovenčené na názov Lúčka. Na začiatku Česko-Slovenska ale aj v roku 1948 bolo prioritou nacionalizovať, nie racionalizovať názvy obcí. Dublicita je zakázaná až od roku 1970. Ministerstvo vnútra však zmeny neplánuje. S novým názvom by musela súhlasiť vláda a tiež aj obec v obecnom referende.[2]

V Česku by však malo existovať až 1503 obcí so zdieľaným názvom, najčastejší názov je 16x Nová Ves. Opačne pôsobí názov Nová Ves u Nového Města na Moravě. Obce Březina a Mezholezy majú dokonca svoje v rovnakom okrese. V českej legislatíve však nie je zákaz dvojitého pomenovania.[2]

Referencie upraviť

 1. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení [online]. Ministerstvo spravodlivosti SR, 1990-09-06, [cit. 2016-10-20]. Dostupné online.
 2. a b KEREKES, Daniel. Porúbka, Porúbka, Porúbka a Porúbka. Duplicitné názvy obcí zákon nedovoľuje, napriek tomu ich máme 205 (+ mapa). Denník N (Bratislava: N Press), 2021-09-22. Dostupné online [cit. 2021-10-30]. ISSN 1339-844X.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť