Mesto je v právnom systéme Slovenskej republiky (SR) postavenie, ktoré obci udelí Národná rada SR po splnení podmienok podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (pozri kapitolu Vyhlásenie obce za mesto). Mesto je – rovnako ako obec – samostatným územným samosprávnym a správnym celkom SR. Mesto má svoje územie, ktoré tvorí jedno alebo viac katastrálnych území. Mesto je právnickou osobou, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt a ktorí vykonávajú samosprávu mesta (pozri miestna územná samospráva) prostredníctvom volených orgánov mesta (primátora, mestského zastupiteľstva), miestnym referendom a zhromaždením obyvateľov mesta. Samosprávna pôsobnosť mesta môže byť obmedzená len na základe zákona.

Obec používa pred svojim názvom pomenovanie mesto. Pri výkone samosprávy používa symboly – erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a mestské insígnie.

Vyhlásenie obce za mestoUpraviť

Článok 70 Ústavy Slovenskej republiky sa zmieňuje o spôsobe vyhlásenia obce za mesto. Vzhľadom na stručnú formuláciu toho ústavného článku si táto problematika vyžaduje konkretizáciu zákonom. Podrobnú úpravu obsahuje zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 22 a Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie územných zmien (SVS-233004-2009/06739 z 5. mája 2009) a zákon o obecnom zriadení (369/1990). Národná rada Slovenskej republiky môže vždy k 1. januáru na návrh vlády vyhlásiť za mesto tú obec, ktorá:

 • je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom,
 • zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,
 • má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,
 • má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby,
 • má najmenej 5 000 obyvateľov.

Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov ak je to opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných uvedených predpokladov. Podaniu žiadosti o pridelenie postavenia mesta musí predchádzať referendum obyvateľov obce. Obec podáva žiadosť o vyhlásenie za mesto po spomínanom hlasovaní obyvateľov obce, ktoré malo pozitívny výsledok prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja, v obvode, ktorého sa obec nachádza. Ak malo referendum negatívny výsledok, žiadosť o vyhlásenie obce za mesto obec nepodá. Referendum s negatívnym výsledkom bolo v minulosti napríklad v terajšom meste Gabčíkovo, kde sa obyvatelia vyjadrili proti vyhláseniu tejto obce za mesto.

Obvodný úrad v sídle kraja žiadosť o vyhlásenie obce za mesto podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky aj so svojím stanoviskom najneskôr do konca septembra kalendárneho roka. Vo svojom stanovisku krajský úrad uvedie jednoznačné odporučenie, alebo neodporučenie vyhlásenia obce za mesto a dôvody, z ktorých obvodný úrad pri odporučení alebo neodporučení vychádzal. Obvodný úrad v sídle kraja ďalej uvedie údaje o historickom vývoji obce, prínos mesta pre jeho okolie a kraj a vyhodnotenie plnenia podmienok podľa § 22 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Obec za mesto vyhlasuje k 1. januáru Národná rada SR na návrh vlády SR. Ak bolo obci pridelené postavenie mesta, obec pred svojím názvom používa pomenovanie mesto. 1. januára 2016 pribudli na Slovensku 2 nové mestá Gabčíkovo na juhu a Turany na severe Slovenska.

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení obce za mesto sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a na jeho základe vydá vláda obci osvedčenie o vyhlásení obce za mesto.

Najväčším mestom na Slovensku je Bratislava (432 864 obyvateľov k 31. 12. 2018[1]) a najmenšími sú Dudince (1 421 obyvateľov) a Modrý Kameň (1 620 obyvateľov).

Najväčšie obce bez postavenia mestaUpraviť

K 31. 12. 2017 (podľa Štatistického úradu):

(poradie; názov obce; okres; počet obyvateľov)

 1. Smižany SN – 8717 obyv.
 2. Bernolákovo SC – 7692 obyv.
 3. Ivanka pri Dunaji SC – 6706 obyv.
 4. Jarovnice SB – 6643 obyv.
 5. Dunajská Lužná SC – 6414 obyv.
 6. Beluša PU – 5925 obyv.
 7. Čaňa KS – 5882 obyv.
 8. Oščadnica CA – 5701 obyv.
 9. Chorvátsky Grob SC – 5692 obyv
 10. Raková CA – 5507 obyv.
 11. Zákamenné NO – 5442 obyv.
 12. Lendak KK – 5269 obyv.
 13. Skalité CA – 5248 obyv.
 14. Tvrdošovce NZ – 5156 obyv.
 15. Čierny Balog BR – 5132 obyv.
 16. Dvory nad Žitavou NZ – 5084 obyv.

ReferencieUpraviť

 1. Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava : Štatistický úrad SR, [cit. 2019-05-02]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť