Slovenská urbanistická škola

Slovenská urbanistická škola predstavuje názorovú jednotu myslenia v oblasti urbanizmu, priestorovotvorby a vzťahu krajiny a mesta. Medzi hlavných predstaviteľov patria: Emanuel Hruška, Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus. Od roku 1948 vychovali veľa architektov a urbanistov, ktorí svojimi počinmi ovplyvňovali formovanie slovenských miest a kvalitu obytné prostredia ľudí.

Založenie – 1948Upraviť

Zakladateľom Slovenskej urbanistickej školy bol Emanuel Hruška, ktorý položil základy tvorby miest v slovenskom prostredí úzko spätím s výraznou krajinou.

Prvé oslabenie – 1975Upraviť

Prvé oslabenie hutnej názorovej školy sa udialo v roku 1975, kedy bol Emanuel Hruška vyhodený z katedry, ktorú sám založil (podobný osud postihol aj iných profesorov, ktorí založili školu architektúry na Slovensku). V tých časoch bol vedúcim katedry doc. Ing. arch. Rudolf Šteis, CSc (1974 – 1976).

Naberanie na silách – 1968 až 2003Upraviť

Druhá generácia urbanistov presahujúcich hranice Slovenska, ktorá rozvíjala bádavé myslenie a odkaz Emanuela Hrušku, pokračovala v snažení ktoré začal Hruška a prekonali možné oslabenie svojou svedomitou, vysoko odbornou a vedeckou prácou uznanou aj v zahraničí. Druhú generáciu reprezentovali profesori Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus. Práve oni sa zasadali za to, aby v normalizačných časoch a po roku 1989 pretrvala bádavá kontinuita a naznačené problémy či oblasti sa rozvinuli do urbanistických teórií a princípov. Svoje snaženie podčiarkli keď:

  • v rokoch 1988 až 1990 sa stal vedúcím Katedry urbanizmu a územného plánovania FA STU prof. Tibor Alexy.
  • roku 1990 došlo k významnému kroku. Vznikla Katedra urbanisticko-architektonických súborov. Zasadil sa o to prorektor STU prof. Filip Trnkus.
  • nasledovali úspešné roky (1990 – 2003) pre Slovenskú urbanistickú školu. Rozvíjala metodika výuky architekta-urbanistu, pracovalo sa na teóriách a princípoch, ktoré boli vydané v záverečných publikáciách k vedecko-výskumným úlohám a grantom.

Vedúcimi katedry boli postupne:

Druhé oslabenie – 2003Upraviť

Za dekana – prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. (2002 až 2006) sa v roku 2003 zrušila Katedra urbanisticko-architektonických súborov a vytvoril sa široko koncipovaný medziodborový Ústav urbanizmu, ktorého vedúcim sa stal prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. Na základe situácie a pomerov sa rozhodol opustiť FA STU Filip Trnkus ako posledný z predstaviteľov Slovenskej urbanistickej školy.

Tretie oslabenie – 2008Upraviť

Kedy vzniká na FA STU samostatný Ústav urbanizmu a územného plánovania. Vedúci ústavu je prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD ašpirant prof. R. Šteisa, ktorý sa zasadil o prvé oslabenie. V tomto období sa zámerne pozmenili alebo plne vynechali z učebných osnov predmety, ktoré Slovenská urbanistická škola rozvíjala a prikladala im vo vzdelávaní a formovaní architekta vysoký význam (išlo hlavne o hodnoty vzťahujúce sa ku kvalite prostredia). Týkalo sa to predmetov – Vývoj stavby miest, Urbanistická rekonštrukcia – Tibor Alexy (rekonštrukcie sídel, vývoj a premena urbanistickej štruktúry), Zonálne štruktúry – Ján Kavan (problematika mestských centier a funkčno-prevádzkových koncepcií, miera polyfunkčnosti) a Urbanistická kompozícia – Filip Trnkus (problematika priestorovotvorby s praktickým dosahom na tvorbu, obsahová a výrazová estetická interpretácia, metodika hodnotenia indikátorov kvality obrazových scenérií urbanistických priestorov).

Oživenie bádavej kontinuity myslenia – 2014Upraviť

Pri príležitosti prípravy výstavy: 3 Profesori Architekti – Urbanisti Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSc., Prof. Ing. arch. Ján KAVAN, PhD., Prof. Ing. arch. Filip TRNKUS, PhD. Vystavujú výber z diela (1965 – 1995) s prof. F. Trnkusom nadviazali spoluprácu architekti – urbanisti Nikola Winková a Igor Hianik. Pri príležitosti 111. výročia narodenia Profesora Emanuela Hrušku z vďaky svojmu učiteľovi načrtli koncepciu výstavu jeho celoživotného diela traja profesori T. Alexy, J. Kavan a F. Trnkus. Výstavu zrealizovali 1/2017 Igor Hianik a Nikola Winková pod IN ARCHITEKTI, s.r.o. v galérii Umelka. Výstava bola jedinečná svojho druhu na Slovensku a to vďaka viac ako dvojgeneračnému tímu, ktorý sa snaží o udržanie kontinuity myšlienok Prof. E. Hrušku. Toto spojenie začalo ďalšiu etapu Slovenskej urbanistickej školy.

ZdrojeUpraviť