Slovinský potok

Slovinský potok je potok na Spiši, na území okresu Spišská Nová Ves. Je to pravostranný prítok Hornádu a má dĺžku 17 km. Na hornom toku preteká Lacemerskou dolinou. Oblasť v údolí potoka okolo obce Slovinky je starou baníckou oblasťou, ktorej stopy možno dodnes pozorovať v starých haldách, odvaloch a opustených štôlňach.

Prameň: vo Volovských vrchoch, v podcelku Hnilecké vrchy, na východnom svahu vrchu Bukovec (1 126,7 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 060 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na východ, potom sa stáča na severovýchod a za obcou Slovinky viac-menej na sever

Geomorfologické celky: Volovské vrchy, podcelok Hnilecké vrchy

Prítoky: sprava Haladej, Došťavná, Duch, Jozefka, Banský potok, potok spod Ostrého vrchu (1 082,0 m n. m.), spod Krompašského vrchu (1 024,8 m n. m.), Krompašský potok; zľava Svatíkov, Poráčsky potok, potok spod Bielej skaly (926,0 m n. m.) a Jarček

Ústie: do Hornádu na území mesta Krompachy v nadmorskej výške 360,6 m n. m.

Obce: Slovinky, osada Dolina, mesto Krompachy