Slovník cudzích slov (Šaling, 1965)

Slovník cudzích slov je slovník cudzích slov od autorov Samo Šaling, Mária Šalingová (t.j. Mária Ivanová-Šalingová) a Ondrej Peter, ktorý vyšiel v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v roku 1965. Slovník má 1140 strán. Druhé, zrevidované vydanie vyšlo v roku 1966 a tretie, zrevidované vydanie v roku 1970. Slovník obsahuje 27 000 bežne používaných cudzích slov, ide teda o slovník stredného typu. V čase svojho vzniku to bol najobsiahlejší slovenský slovník cudzích slov.

Zdroje upraviť

  • Slovník cudzích slov. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 406.
  • MICHALUS, Š.. S. Šaling, M. Šalingová, O. Peter, Slovník cudzích slov. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1965, 1140 strán. Slovenská reč, 1966, roč. 31, čís. 4, s. 236-238. Dostupné online [cit. 2016-09-20].