Sofokracia (z gr. σοφια – múdrosť a κρατία – vláda, t. j. „vláda múdrych“) je forma vlády, v ktorej čelné miesto v spoločnosti zaujímajú filozofi, teda najvzdelanejší a najmúdrejší jedinci bez ohľadu na inú príslušnosť. Idea o Platónovu predstavu ideálneho štátu.

Keďže tento pojem vznikol v antike, kde pojem filozofia zahŕňal rôzne vedné odbory (ktoré sa z nej neskôr vyčlenili), možno v súčasnom ponímaní označiť túto formu vlády za „vládu vedcov“ (teda je zhodná s technokraciou. Táto forma vlády nebola v úplnosti nikdy uvedená do praxe. Čiastočne sa uskutočňuje v súčasných krajinách s voľným trhom prostredníctvom riadenia ekonomickými inštitútmi (za predpokladu, že sú ich činitelia vyberaní na základe znalostí a schopností).

Medzi súčasných zástancov nastolenia sofokracie patrí americký filozof a futurológ Jacque Fresco (označovaný ako „sociálny architekt“), ktorý v Projekte Venus navrhuje totálnu reorganizáciu súčasného sociálneho systému na technokratických princípoch – spoločnosť má byť riadená vedeckými poznatkami.

Pozri aj

upraviť