Spektroskopia je fyzikálna metóda zaoberajúca sa vznikom a vlastnosťami spektra svetla, ktoré vzniká interakciou elektromagnetického žiarenia so vzorkou. Žiarenie dodané vzorke je odrazené alebo pohltené vzorkou, prípadne vyvolá ďalšiu emisiu žiarenia. Vzniknuté spektrum je rozložené optickým hranolom na jednotlivé frekvencie so špecifickou čiarovou (spektrálnou) štruktúrou. Absorbované alebo emitované spektrum nie je spojité, ale skladá sa z viacerých línií (čiar resp. pásov), ktoré sú špecifické pre každú látku. Neexistujú dve chemicky odlišné látky majúce rovnaké absorpčné, alebo emisné spektrum.

Animácia disperzie svetla, ktoré prechádza cez optický hranol.

Spektroskopické metódy sa používajú na posúdenie koncentrácie alebo množstva danej chemickej látky (atómovo, molekulárne, iónovo). V tomto prípade nazývame prístroj, ktorý vykonáva takéto merania spektrometer, spektrofotometer, alebo spektrograf. Spektroskopia / spektrometria sa často používa vo fyzikálnej a analytickej chémii pre identifikáciu látok prostredníctvom z nich vyžarovaného alebo nimi absorbovaného spektra žiarenia. Spektroskopia / spektrometria je tiež často používaná v astronómii a diaľkovom prieskume Zeme. Väčšina veľkých ďalekohľadov má spektrometre, ktoré sa používajú buď pri meraní chemického zloženia a fyzikálnych vlastností astronomických objektov alebo na meranie ich rýchlosti dopplerovským posunom ich spektrálnych čiar.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Spektroskopia