Správna rada (vysoká škola)

Správna rada je najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy. Jej pôsobnosť ustanovuje štatút súkromnej VŠ. Štatutárnym orgánom súkromnej vysokej školy je predseda Správnej rady.

Akademický senát súkromnej VŠ navrhuje Správnej rade kandidátov na rektora VŠ a podáva jej návrh na odvolanie rektora z funkcie. Správna rada do 15 dní návrh kandidáta na rektora potvrdí a predloží ho ministrovi, alebo návrh zamietne.

Správnej rade zodpovedá rektor súkromnej VŠ vo veciach určených Štatútom súkromnej VŠ.