Svaly hornej končatiny

Svaly hornej končatiny (lat. musculi membri superioris) sa podľa svoji topograficko-anatomických vzťahov delia na nasledovné skupiny:

 • Svaly ramenného pletenca (lat. mm. cinguli membri superioris)
 • Svaly voľnej časti hornej končatiny (lat. mm. partis liberae membri superioris)
  • svaly ramena (lat. mm.brachii)
  • svaly predlaktia (lat. mm.antebrachii)
  • svaly ruky (lat. mm.manus)

Svaly ramenného pletenca upraviť

 • Deltový sval - m.deltoideus
 • Nadhrebeňový sval - m.supraspinatus
 • Podhrebeňový sval - m.infraspinatus
 • Malý oblý sval - m.teres minor
 • Veľký oblý sval - m.teres major
 • Podlopatkový sval - m.subscapularis

Svaly ramena upraviť

Predná skupina upraviť

 • Dvojhlavý sval ramena - m.biceps brachii
  • Je tvorený 2 hlavami: caput longum, caput breve
  • Odstup: processus coracoideus, tuberculum supraglenoidale.
  • Úpon: tuberositas radii.
  • Funkcia: flexia v lakti, ventrálna flexia ramena, abdukcia a addukcia ramena, pronácia a supinácia predlaktia.
 • Zobákovito-ramenný sval - m.coracobrachialis
  • Odstup: processus coracoideus
  • Úpon: crista tuberculi minoris
  • Funkcia: ventrálna flexia, addukcia ramena
 • Ramenný sval - m.brachialis
  • Odstup: od úrovne tuberositas deltoidea
  • Úpon: tuberositas ulnae
  • Funkcia: flexia v lakti

Zadná skupina upraviť

 • Trojhlavý sval ramena - m.triceps brachii

ma 3 hlavy: caput longum,caput laterale,caput mediale Odstup:tuberculum infraglenoidale,tuberculum majus,zadna plocha humeru Upon:olecranon ulnae Funkcia:addukcia ramena,extenzia v lakti

 • Lakťový sval - m.anconeus

Svaly predlaktia upraviť

Predná skupina upraviť

Povrchová (prvá) vrstva upraviť

 • Oblý privracač- M.pronator teres
 • Vretenný ohýbač prstov-M.flexor carpi radialis
 • Dlhý dlaňový sval-M.palmaris longus
 • Lakťový ohýbač prstov-M.flexor carpi ulnaris

Druhá vrstva upraviť

 • M.flexor digitorum superficialis

Odstup:epicondylus medialis humeri Upon:2,3,4,5 prst Funkcia:flexia v lakta,zapastia a klbov ruky

Tretia vrstva upraviť

 • M.flexor digitorum profundus
 • M.flexor pollicis longus

Štvrtá vrstva upraviť

 • M.pronator quadratus

Odstup a upon: lezi medzi distalnymi tretinami radia a ulny Funkcia:pronacia

Laterálna (bočná, radiálna) skupina upraviť

 • M.brachioradialis
 • M.extensor carpi radialis longus
 • M.extensor carpi radialis brevis

Zadná skupina upraviť

Povrchová vrstva upraviť

 • M.extensor carpi ulnaris
 • M.extensor digitorum
 • M.extensor digiti minimi

Hlboká vrstva upraviť

 • M.supinator
 • M.abductor pollicis longus
 • M.extensor pollicis brevis
 • M.extensor pollicis longus
 • M.extensor indicis

Svaly ruky upraviť

Svaly na dlaňovej strane ruky upraviť

Svaly tenaru upraviť

 • M.abductor pollicis brevis
 • M.flexor pollicis brevis
 • M.opponens pollicis
 • M.adductor pollicis

Svaly hypotenaru upraviť

 • M.palmaris brevis
 • M.abductor digiti minimi
 • M.flexor digiti minimi brevis
 • M.opponens digiti minimi

Svaly strednej skupiny upraviť

 • Mm.lumbricales I-IV

Svaly medzi záprstnými kosťami upraviť

 • Mm.interossei