Tangensová veta alebo tangentová veta je v trigonometrii tvrdenie o rovinných trojuholníkoch.

Trojuholník ABC

Pre každý trojuholník ABC s vnútornými uhlami α, β, γ a stranami a, b, c platí:

Pozri aj

upraviť