Taroky (z tal. tarocchi) sú kartová hra, ktorá sa hrá so špeciálnymi tarokovými kartami.

Je to najstaršia známa kartová hra v Európe. V Taliansku sa hrávala od 15.storočia a postupne si získala v strednej Európe veľkú obľubu. Svedčí o tom viacero zachovaných lokálnych variantov hry – uhorské, bavorské alebo moravské taroky. Znalosť tarokovej hry patrila k samozrejmým spoločenským znalostiam pre každého, kto sa považoval za vzdelaného. Platilo to rovnako pre pánov i pre dámy, vedeli ju hrať všetci slovenskí kultúrni dejatelia. (Igor Zmeták - Taroky, Knižná revue, 2/2004)

Taroky sú súčasťou stredoeurópskeho kultúrneho dedičstva.

Stredná Európa je tam, kde sa varí guláš a hrajú sa taroky.“ (Ivan Kadlečík)

Pravidlá hry

upraviť

Taroky majú množstvo variantov. Hru hrajú štyria hráči. Hrá sa so špeciálnou sadou kariet, ktorá obsahuje 54 kariet, z nich je 22 tarokov (tromfov) a 32 kariet ostatných farieb. Tarok najvyššej hodnoty bez čísla sa nazýva škýz, XXI je mond a tarok číslo I je pagát. Táto trojica kariet sa nazýva trul. Taroky sú najsilnejšie karty v hre, vyššia prebíja nižšiu. Pri hre sa musí ctiť farba. Vo farbách má najvyššiu hodnotu kráľ, potom dáma, kaval a chlapec. V čiernych farbách nasleduje 10, 9, 8, 7. V červených farbách je poradie Eso, 2, 3, 4…

Rozdávanie

upraviť

Rozdáva sa proti smeru hodinových ručičiek. Pred každou hrou sa balíček zamieša a dá sa preložiť hráčovi, ktorý sedí oproti rozdávajúcemu. Potom rozdávajúci dá 6 kariet do stredu stola, v poradí ako sú uložené v balíčku – talón. Pokiaľ bol balíček preložený, rozdá rozdávajúci po šesť kariet každému postupne celý balíček tzv. po šiestich. Pokiaľ nebolo preložené, určuje spôsob rozdávania predák (hráč po pravici rozdávajúceho, niekedy nazývaný forhont) z týchto možných variantov:

 • po dvanásť, s možnosťou výberu v smere rozdávania
 • Abeles, tj. prvých a posledných šesť kariet predákovi
 • po šesť, tj. ako keď je preložené

Licitácia

upraviť

Licitácia slúži k určeniu:

 • druhu hry
 • zaväzujúcich volieb
 • orientačných hlášok
 • kontrovaniu hry

Druhy hier

upraviť

Rozoznávame tieto druhy hier:

 • základná povinnosť (1)
 • druhá povinnosť (2)
 • preferanc - tretia povinnosť (3)
 • sólo (S)
 • Varšava (V)
Základná povinnosť (1)
upraviť

Hlási predák, ak nechce hrať (3) alebo (S). Pri vydražení základnej povinnosti je spoločníkom predáka hráč, ktorý má v liste tarok XIX. Pokiaľ ho má sám predák, môže volať ako spoločníka spoluhráča s tarokom XVIII v liste, a podobne potom so XVII a prípadne so XVI. Spoločníka s tarokom nižším volať nemožno. Po vydražení hry sa rozoberá talón, pričom prvé štyri karty si berie predák, ďalší dvaja hráči po jeho pravici po jednej karte. Karty doberané z talónu nemožno odriecť. Rovnaký počet kariet, ktorý bol hráčom odobraný z talónu, hráč odkladá. Nemožno odložiť Kráľa, či niektorú kartu z Trula. Pokiaľ je nutné odložiť tarok, musí sa otočiť. S odloženými kartami sa nehrá, hráč si ich bodovú hodnotu započítavá do svojho výsledku hry.

Druhá povinnosť (2)
upraviť

Môže hlásiť niektorý hráč za predákom. Znamená v poradí vyššiu hru než (1), so záväzkom, že Pagáta, ktorého má v liste, použije pre získanie posledného zdvihu. Voľba spoločníka, rozoberanie talónu a odkladanie ako v základnej povinnosti.

Preferanc - Tretia povinnosť (3)
upraviť

Silnejšia hra než (1) a (2). Vydražiteľ takejto hry hrá bez spoločníka. Vydražiteľ rozoberá talón sám po troch kartách. Podľa toho, na ktorej trojici kariet vydražiteľ zostáva sa rozlišuje tzv. trojka na prvých, na druhých, na tretích. Vydražiteľ tri karty z listu odloží. Zostávajúce tri karty sa započítavajú k výsledku protistrany.

Sólo (S)
upraviť

Najhodnotnejšia licitácia, má prednosť pred ostatnými. Vydražiteľ hrá sám proti trom priamo z ruky, bez rozoberania talónu. Talón zostáva ležať bez odkrytia, po ukončení hry sa započítava do výsledku protistrany.

Varšava (V)
upraviť

Ide o doplnkovú hru, ktorú môže hrať iba predák po vydražení (1) namiesto hry (1). Cieľom tejto hry je získať čo najmenej bodov. Každý hráč hrá iba za seba. Talón sa nerozoberá, ale ho predák pridáva po jednej karte na prvých šesť zdvihov. Pri tejto hre sa nehlásia zaväzujúce voľby a orientačné hlášky, tzn. neplatia nasledujúce tri odseky.

Zaväzujúce voľby

upraviť

Hlásia sa pred vlastnou hrou, počínajúc od vydražiteľa hry proti smeru hodinových ručičiek. Vyslovením zaväzujúce voľby sa hráč zaväzuje k splneniu náročnejšej úlohy, s možnosťou dosiahnutia väčšieho konečného efektu. Zaväzujúce voľby sú dve:

 • Pagát: záväzok získať posledný zdvih v hre tarokom I. Pagát môže byť hlásený i tichý, hraný samostatne alebo so spoločníkom.
 • Valát: hráč sa zaväzuje uhrať všetky zdvihy. Hrá sa tiež ako hlásený alebo tichý, samostatne alebo so spoločníkom.

Orientačné hlášky

upraviť

Hlásia sa spolu so zaväzujúcimi voľbami. Hráči dávajú dovoleným spôsobom informácie o hodnotách či zoskupení svojich kariet a umožňujú tak hráčom lepšiu orientáciu pri hre. Pri (2), (3) a (S) sú všetci hráči povinní úplne a správne vysloviť svoje orientačné hlášky. Pri (1), ak tak urobí predák, alebo ďalší hráč, musia takto spraviť aj všetci nasledujúci hráči. V opačnom prípade ide o priestupok proti pravidlám.

Prehľad orientačných hlášok

Hláška       List obsahuje       Sadzba 
Farbičky      max. 2 ľubovoľné taroky   2
Honéry 4      päťbodové karty       2
Taročky 8      8 alebo 9 tarokov      2
Trul        Škýz + Mond + Pagát     2
Farby        žiadny tarok         4
Kráľovské honéry  4 Králi           4
Trulhonéry     Škýz + Mond + Pagát + Kráľ  4
Taroky Nejméně   10 tarokov          4

Hlášky môžu byť aj skombinované, ich bodová hodnota sa sčíta.

Kontrovanie hry

upraviť

Kontrovanie hry sa vykonáva hlásením “Flek”, “Reflek”, …, spolu s orientačnými hláškami. Kontrovať možno vylicitovanú hru alebo zaväzujúce voľby (Pagát, Valát). Začať kontrovať môže iba protihráč. Ak predák zamlčal svoju orientačnú hlášku a od protihráča je hra kontrovaná, potom nemôže zvýšiť kontrovanie hry.

Zohrávka

upraviť

Nasleduje po licitácii a ohlásení orientačných hlášok. Spôsob zohrávky sa líši podľa vydraženej hry. Spoločnou zásadou je, že otvorenie hry, tj. vynesenie prvej karty, vykoná vždy predák.

Zásady zohrávky (1), (2), (3) a (S)

upraviť

Pri hre nie je nutné prebíjať. Cieľom zohrávky je snaha oboch protistrán vyhrať vydraženú hru a splniť (zmariť) zaväzujúce voľby. Tá strana, ktorá vylicitovala hru, potrebuje k výhre získať apoň 36 bodov.

Zásady zohrávky (V)

upraviť

Pri hre sa musí prebíjať. Pagát musí opustiť list ako posledný tarok. Cieľom zohrávky je snaha každého hráča získať čo najmenej bodov.

Počítanie bodov

upraviť

Celkový počet bodov je 70. Jednotlivé karty sa bodujú takto:

Honér (Kráľ, Škýz, Mond, Pagát) 5 bodov
Dáma              4 body
Kaval              3 body
Chlapec             2 body
Ostatné karty          1 bod

Počítanie bodov sa vykonáva z trojice kariet naraz, pričom sa od ich bodového súčtu odrátajú dva body. Pri závere počítania nemusí zostať celá trojica, ak zostanú jedna alebo dve karty, potom sa odráta iba jeden bod.

Vyhodnotenie zohrávky Celkové vyhodnotenie zohrávky (1), (2), (3) alebo (S) je súčtom za výsledok dosiahnutý v hre, za splnenie zaväzujúcích volieb a súčtu ohodnotenia všetkých vyslovených orientačných hlášok.

Vyhodnotenie zohrávky (1), (2), (3) a (S) Počet bodov získaných porazenou stranou doplníme na 35, pripočítame 10, vynásobíme dvomi (pri základnej alebo druhej povinnosti), či tromi (pri tretej povinnosti alebo sóla) a po zaokrúhlení dostaneme základné sadzby (ZS), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 (1)(2)   (3)(S)(V)
 Body ZS   Body ZS 
       1-3  13 
       4–6  12 
       7–10 11 
       11–13 10 
 1–2  9  14–16  9 
 3–7  8  17–20  8 
 8–12  7  21–23  7 
13–17  6  24–26  6 
18–22  5  27–30  5 
23–27  4  31–33  4 
28–32  3  34–35  3 
33–35  2   

Pri (3) sa ZS násobí raz, dvakrát či trikrát, podľa toho či išlo o trojku na prvých, druhých alebo tretích.

Celkový efekt hry pri (S) je dvojnásobkom výsledku dosiahnutého v trojke na tretích.

Kontrovanie zvyšuje príslušné ZS vždy dvojnásobne.

Používané Pevné sadzby:

Pagát hlásený  8 
Pagát tichý   4 
Valát hlásený 30 
Valát tichý  15 
Schválená (1)  2 
Zložená  (1)  3x4 
Zložená  (2)  3x12 

Vyhodnotenie zohrávky (V) Po skončení hry spočíta každý svoje body a ten, kto ich má najviac, uhradí ostatným hru nasledovne:

 • do 35 bodov rozdielom podľa tabuľky ZS pre (3)
 • v rozmedzí 36 až 45 bodov podľa tabuľky ZS pre (3)
 • nad 45 bodov podľa tabuľky ZS pre (3) s príplatkom 1 k ZS za každý bod nad túto hranicu.

V prípade rovnosti bodov dvoch hráčov, títo spoločne vykonajú úhradu zostávajúcim dvom. Pokiaľ má predák rovnaký počet bodov ako spoluhráč, vždy prehráva. Pokiaľ prehrá predák, uplatňujú sa dvojnásobné sadzby. Žiadny zdvih je hodnotený ako tichý valát (15).

Externé odkazy

upraviť