Technické potápanie

Technické potápanie je odvetvie prístrojového potápania, ktoré prekračuje obmedzenia bežného rekreačného potápania. Technické potápanie si vyžaduje spravidla rozsiahlejše potápačské vzdelávanie a tréning, ako aj použitie zložitejšieho alebo špecializovaného potápačského výstroja náročnejšieho na obsluhu.

Dvojitá zostava potápačských tlakových fliaš na technické potápanie.

Vymedzenie technického potápaniaUpraviť

Hranicu medzi rekreačným a technickým potápaním definuje niekoľko nezávislých faktorov:

Dýchací plynUpraviť

Technické potápanie využíva vo zvýšenej miere dýchacie plyny odlišujúce sa svojim zložením od zloženia atmosférického vzduchu. Najčastejšie sa používajú zmesi zvané

alebo sa používa čistý kyslík.

DekompresiaUpraviť

Technickí potápači často prekračujú bezdekompresné obmedzenia rekreačného potápania, takže pri výstupe z hĺbky musia dodržiavať dekompresné zastávky.

Priamy prístup k hladineUpraviť

Pri technickom potápaní potápači často prenikajú do priestorov, ktoré neumožňujú priamy výstup na hladinu v prípade potreby alebo stavu núdze. Sem sa zaraďuje napríklad

Priamy prístup ku hladine nie je možný ani pri potápaní pod ľadom, to sa však nezaraďuje striktne medzi technické potápanie.

Výstroj a vybavenieUpraviť

Keďže technické ponory prekračujú hĺbkové a časové limity bežného rekreačného potápania, používa sa pri technickom potápaní zložitejší potápačský výstroj, ktorý umožňuje efektívnejšie dosahovanie zvolených cieľov pri súčasnom zabezpečení ochrany života, zdravia a komfortu potápača.

Ochrana pred okolitým prostredímUpraviť

Predĺžená expozícia vodnému prostrediu si najmä z dôvodu ochrany pred chladom vyžaduje použitie suchého potápačského obleku. Z dôvodu pomerne vysokej tepelnej vodivosti vzduchu sa suchý oblek plní počas ponoru inými plynmi, najčastejšie argónom alebo výnimočne aj oxidom uhličitým (alebo ich zmesou). Zásobu takéhoto pomocného plynu si musí technický potápač niesť so sebou v malej tlakovej fľaši s objemom väčšinou do 2 l vybavenej vlastným regulátorom tlaku.

Potápačský dýchací prístrojUpraviť

Technickí potápači potrebujú väčšiu zásobu dýchacieho plynu a používajú dve a viac potápačských tlakových fliaš s jedným alebo viacerými dýchacími plynmi. Väčší počet tlakových fliaš si zároveň vyžaduje použitie viacerých potápačských regulátorov, ktoré ešte bývajú na kľúčovom zdroji dýchacieho plynu zdvojené pre prípad zlyhania.