Univerzitná nemocnica

Univerzitná nemocnica alebo (v Bratislave a Košiciach len do júna 2010) fakultná nemocnica je nemocnica, ktorá sa podieľa aj na príprave na zdravotnícke povolania, na výučbe a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a preto spolupracuje s príslušnou univerzitou/univerzitami, resp. ich fakultami.

Na Slovensku existujú tri, Univerzitná nemocnica Bratislava (zahŕňajúca viacero nemocníc), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice a Univerzitná nemocnica Martin. Okrem nich sa zdravotnícky personál pripravuje aj v špecializovaných národných ústavoch (napr. Národný ústav detských chorôb, Národný onkologický ústav).

Od júna 2010 platí na Slovensku právna úprava, kedy podľa paragrafu 7 Zákona č. 578/2004 v znení neskorších predpisov označenie fakultná nemocnica môže používať zariadenie, ktoré má uzatvorenú zmluvu s vysokou školou a uskutočňuje výučbu zdravotníkov vo vysokoškolských nelekárskych odboroch a označenie univerzitná nemocnica môže mať zariadenie vtedy, ak má uzatvorenú zmluvu s univerzitnou vysokou školou a uskutočňuje výučbu lekárov.[1]

Kategóriu fakultnej nemocnice spĺňajú nemocnice v Banskej Bystrici, Nitre, Nových Zámkoch, Prešove, Ružomberku, Trenčíne, Trnave a Žiline, ako aj špecializované detské nemocnice v Bratislave a Košiciach.[2]

Referencie upraviť

  1. S-EPI. Zákon č. 578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2020-03-19]. Dostupné online.
  2. Zoznam zdravotníckych zariadení [online]. Bratislava: Ministerstvo zdravotníctva SR, [cit. 2020-03-19]. Dostupné online.