Výroková spojka je operácia, pomocou ktorej sa vytvára z niekoľkých (väčšinou dvoch) výrokov výrok, ktorého pravdivostná hodnota sa odvodzuje podľa daného pravidla z pravdivostných hodnôt spájaných výrokov. Výrokové spojky sú napríklad negácia, disjunkcia, konjunkcia, implikácia, ekvivalencia, non-ekvivalencia.