Vedecká grantová agentúra

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (skr. VEGA) je grantovou agentúrou v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied.

Agentúra vnikla v roku 1996 po dohode Ministerstva školstva a Predsedníctva SAV.[1] Hlavným poslaním Vedeckej grantovej agentúry je rozhodovanie o prerozdelení finančnej podpory vedeckých projektov vedeckých pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. Od roku 2017 je predsedom agentúry VEGA prof. František Gahér.[2][3]

Spolu s agentúrou APVV a čiastočne aj KEGA tvoria základné grantové schémy pre podporu vedy a výskumu na Slovensku, kryté z vlastných štátnych zdrojov.

Na riešení projektov VEGA  je zapojený takmer každý druhý výskumník na Slovensku.[4]

Organizačná štruktúraUpraviť

Orgánmi VEGA sú:

 • predsedníctvo – 6 členov (vrátane predsedu a podpredsedu)
 • rozšírené predsedníctvo – 26 členov
 • komisie – 13 odborných komisií (každá komisia má 20 - 24 členov)

Členstvo v orgánoch VEGA je dobrovoľné a čestné. Funkčné obdobie trvá 4 roky.[5]

Funkcionári VEGAUpraviť

Funkčné obdobie Obdobie Predseda VEGA Podpredseda VEGA
5. (1. polovica)[1] Jún 2008 – Jún 2010 prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
5. (2. polovica)[2] Jún 2010 – Jún 2012 prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
6.  (1. polovica)[3] Jún 2012 – Jún 2014 prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
6. (2. polovica)[4] Jún 2014 – Jún 2016 prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. Prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
7. (1. polovica)[5] Jún 2016 – Jún 2018 prof.  PhDr. František Gahér, CSc. Ing. Peter Múčka, CSc.
7. (2. polovica)[6] Jún 2018 – Máj 2021 Ing. Peter Múčka, CSc. prof.  PhDr. František Gahér, CSc.
8. (1. polovica)[7] Máj 2021 - prof.  PhDr. František Gahér, CSc. prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Financovanie projektovUpraviť

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v ostatných rokoch zvyšuje každoročne finančné prostriedky na VEGA.[6][7][8]

Počet a financovanie projektov
Poskytnuté prostriedky v kategórii
bežných výdavkov (€)
Rok MŠVVaŠ SR SAV Počet podaných
žiadostí
Počet podporených
(nových) projektov
Celkový počet
riešených projektov
2012[9] 9 302 662 4 196 674 1 118 1 763
2013[10] 9 302 662 4 406 603 1 110 1 936
2014[11] 9 400 000 4 516 769 1 172 1 887
2015[12] 9 386 318 4 516 769 1 155 1 883
2016[13] 9 400 000 4 516 769 1 130 1 891
2017[14] 10 400 000 4 516 769 1 023 1 796
2018[15] 10 750 000 4 516 769 961 1 784
2019[16] 11 750 000 4 516 769 953 1 781
2020[17] 12 250 000 4 516 769 1 054 480 1 705
2021[1] 12 750 000 4 516 769 918 537 1 728

Hodnotenie projektov VEGAUpraviť

Vstupné hodnotenie projektov je dvojkolové.[18] V prvom kole komisia VEGA posúdi, či sa jedná o projekt základného výskumu, či kvalita publikačnej činnosti vedúceho a zástupcu vedúceho projektu spĺňa kritéria vstupného hodnotenia v jednotlivých komisiách a finančné požiadavky v návrhu projektu. V prvom kole bolo vyradených v ostatných rokoch 2009-2020 približne 10 % projektov.[16]

V druhom kole hodnotenia posudzujú dvaja domáci a jeden zahraniční posudzovatelia bez konfliktu záujmov, ktorí projekt bodovo a slovne hodnotia. Na zasadnutí komisie prebehne diskusia k jednotlivým projektom. Prítomní členovia komisie hodnotia kvalitu projektu tajne bodovým hodnotením v rozsahu 0-100 b. Výsledné bodové hodnotenie spočíva v priemernom bodovom hodnotení po odstránení najvyššieho a najnižšieho bodového hodnotenia zo všetkých hodnotení projektu. Projekty sa usporiadanie zoradia podľa počtu bodov zostupne. Komisia určí bodovú hranicu, pod ktorou neodporúča projekty financovať. Priemerný počet vyradených projektov v 1. a 2. kole hodnotenia bol v rokoch 2009-2020 približne 20 %.[16] Komisia projekty odporúča na základe výsledkov hodnotenia MŠVVaŠ SR a Predsedníctvu SAV na financovanie.

Budúcnosť VEGAUpraviť

VEGA patrí k základným pilierom inštitucionálnej podpory základného výskumu na Slovensku.

V súvislosti s prijatím Plánu obnovy a odolnosti SR v roku 2021 vznikli obavy reprezentantov VEGA o ohrozenie podpory základného výskumu na Slovensku[19][20][21][22][23], budúcnosť samotnej grantovej agentúry VEGA a jej prípadné nedobrovoľné pričlenenie k agentúre APVV[24]. Rozšírené predsedníctvo VEGA dňa 31. 3. 2021 zverejnilo svoje stanovisko k podpore zachovania VEGA, kritizovalo plánovanú byrokraciu v dvojstupňovom riadení, zvýšenie politického vplyvu na samosprávny charakter VEGA a neefektívnu investíciu do obstarávania nového elektronického systému.[25] Podporu VEGA vyjadrila Slovenská rektorská konferencia[26][27] a Rada vysokých škôl SR[28]. Predsedníctvo SAV vyzvalo MŠVVaŠ SR zachovať funkčnosť a nezávislosť agentúry VEGA.[29]

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky následne deklarovalo podporu agentúre VEGA a odmietlo ohrozenie jej existencie[30][31].

Úrad vlády SR zverejnil v auguste 2022 pracovnú verziu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030[32], ktorá v prehľade financovania výskumu, vývoja a inovácii 2024-2030 uvádza rozdelenie všeobecných výziev grantového financovania na tri skupiny: malé granty (bývalá VEGA), väčšie granty a podporu medzinárodnú spolupráce. Dokument predpokladá zánik VEGA, pričom v texte stratégie sa zrušenie agentúry VEGA nespomína.

KritikaUpraviť

VEGA je občas kritizovaná pre svoju administratívnu náročnosť, dlhú dobu posudzovania žiadostí, nízku úroveň financovania projektov[33], transparentnosť hodnotenia[34], neskoré poskytnutie financií riešiteľom[35][36] alebo sa polemizuje o systéme hodnotenia projektov vo VEGA.[37][38][39][40][41][42][43]  VEGA reagovala na kritiku podrobným vysvetlením procesu hodnotenia.[44] Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v roku 2021 kontrolu procesov hodnotenia vo VEGA.[45] MŠVVaŠ SR v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov.[46]

ReferencieUpraviť

 1. a b Výročná správa Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) za rok 2021 [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2022, [cit. 2022-05-18]. Dostupné online.
 2. Vedecká grantová agentúra VEGA má nových členov [online]. eduworld.sk, [cit. 2022-05-18]. Dostupné online.
 3. Členovia rozšíreného predsedníctva a predsedníctva VEGA v 1. polovici 8. funkčného obdobia (.xlsx, 16.21 kB) [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, [cit. 2022-05-18]. Dostupné online.
 4. Takmer každý druhý výskumník je zapojený do riešenia projektov VEGA [online]. TASR, 4. 5. 2020, [cit. 2022-07-09]. Dostupné online.
 5. Štatút Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied – poradného orgánu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pomocného orgánu Predsedníctva Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2021, [cit. 2022-05-18]. Dostupné online.
 6. P. Múčka: Rezort školstva zvyšuje prostriedky na projekty VEGA [online]. TASR, 4. 11. 2019, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 7. P.Múčka: MŠVVŠ v posledných rokoch zvyšuje vyčlenené prostriedky na projekty VEGA [online]. skolske.sk, 4.11.2019, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 8. Rezort školstva: Na projekty VEGA a KEGA ide každý rok viac peňazí. [online]. TASR, 3. 5. 2019, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 9. Výročná správa VEGA za rok 2012 [online]. 11-04-2013, [cit. 2022-09-08]. Dostupné online.
 10. Výročná správa VEGA za rok 2013 [online]. 10-04-2014, [cit. 2022-09-08]. Dostupné online.
 11. Výročná správa VEGA za rok 2014 [online]. 21-04-2015, [cit. 2022-09-08]. Dostupné online.
 12. Výročná správa VEGA za rok 2015 [online]. 21-04-2016, [cit. 2021-09-08]. Dostupné online.
 13. Výročná správa VEGA za rok 2016 [online]. 01-04-2017, [cit. 2022-09-08]. Dostupné online.
 14. Výročná správa VEGA za rok 2017 [online]. 01-04-2018, [cit. 2022-09-08]. Dostupné online.
 15. Výročná správa VEGA za rok 2018 [online]. 16-04-2019, [cit. 2022-09-08]. Dostupné online.
 16. a b c Výročná správa Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) za rok 2019 [online]. 01-04-2022, [cit. 2022-09-08]. Dostupné online.
 17. Výročná správa Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) za rok 2020 [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, [cit. 2022-05-18]. Dostupné online.
 18. Pravidlá VEGA [online]. VEGA, 01.08.2019, [cit. 2022-11-20]. Dostupné online.
 19. Budúcnosť základného výskumu na Slovensku môže byť ohrozená plánom obnovy [online]. SITA, 7. 10. 2020, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 20. Vnímam prehliadanie základného výskumu v reformnom pláne, hovorí predseda VEGA Peter Múčka [online]. topky.sk, 8. 10. 2022, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 21. Reformný plán prehliada podporu základného výskumu [online]. sme.sk, 8.10.2022, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 22. Múčka vníma prehliadanie základného výskumu v pláne reforiem negatívne [online]. TASR, 8. 10. 2020, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 23. Štátna vedná politika by sa mala venovať aj základnému výskumu, tvrdí predseda SAV [online]. noviny.sk, 11.10.2022, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 24. VEGA môže zaniknúť alebo byť nedobrovoľne pripojená k Agentúre na podporu výskumu a vývoja [online]. SITA, 24. 2. 2021, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 25. Stanovisko VEGA k Plánu obnovy a odolnosti SR [online]. Rozšírené predsedníctvo VEGA, 31.3.2021, [cit. 2022-11-20]. Dostupné online.
 26. SRK obhajuje akademickú samosprávu, podporuje zachovanie agentúry VEGA [online]. TASR, 5. 2. 2021, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 27. SRK žiada zachovať agentúry VEGA a KEGA [online]. srk.sk, 17. 2. 2021, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 28. Stanovisko RVŠ SR k reforme agentúr VEGA a KEGA, Rada vysokých škôl SR [online]. www.radavs.sk, 16.2.2021, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 29. Stanovisko Predsedníctva SAV k uvažovaným zmenám vo VEGA [online]. sav.sk, 5. 3. 2021, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 30. Vedeckej grantovej agentúre zánik nehrozí, ministerstvo školstva ju chce zachovať [online]. SITA, 25. 2. 2021, [cit. 2021-09-07]. Dostupné online.
 31. Ministerstvo školstva chce zachovať schému VEGA [online]. TASR, 6. 4. 2021, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 32. Národná stratégii výskumu, vývoja a inovácií do 2030 (pracovná verzia) [online]. Úrad vlády SR, 1.8.2022, [cit. 2022-11-22]. Dostupné online.
 33. BARÁK, Imrich. Ako je to s financovaním vedy na Slovensku a ako by to malo byť? [online]. Denník N, 24. 8. 2020, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 34. SaS: Prostriedky na vedu a výskum sa nerozdeľujú transparentne. [online]. TASR, 6. 3. 2015, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 35. GEHREROVÁ, Ria. Peniaze na vedu nikdy nechodili tak neskoro ako tento rok, ministerka menila pravidlá. [online]. Denník N, 7. 6. 2019, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 36. HORÁK, Otakar. Na projektoch majú robiť od januára, no stále čakajú na peniaze z grantov. Musím robiť chemickú prostitútku, vraví vedec. [online]. Denník N, 20.4.2020, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 37. BAKOŠ, Oliver. Úradnícke hranty a granty [online]. Pravda, 26. 3. 2009, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 38. BEBLAVÝ, Miroslav. Ľahší život pre lepších [online]. Pravda, 11. 9. 2011, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 39. PETLÁK, E.. Veda a výskum podľa inej filozofie. [online]. Pravda, 11. 4. 2012, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 40. OLEJNÍK, Š., PIŠÚT, J.. Veda potrebuje najmä poctivosť. [online]. sme.sk, 3. 6. 2015, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 41. PETLÁK, Erich. Pomýlená filozofia výskumu [online]. Pravda, 2. 4. 2016, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 42. FRIČOVÁ, Dominika. (Skoro) Všetko, čo ste chceli vedieť o VEGA grantoch, ale báli ste sa opýtať. [online]. Denník N, 15. 6. 2020, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 43. HVORECKÝ, Jozef. Vedecké granty: na smiech či do plaču? [online]. Dennik N, 18. 6. 2020, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 44. MÚČKA, Peter. Reakcia na blog „(Skoro) Všetko, čo ste chceli vedieť o VEGA grantoch, ale báli ste sa opýtať“. [online]. Denník N, 25. 9. 2020, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 45. Správa o výsledku kontroly Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj. [online]. Najvyšší kontrolný úrad SR, 2021, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.
 46. MŠVVaŠ v spolupráci s NKÚ prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov. [online]. TASR, 13. 6. 2022, [cit. 2022-09-07]. Dostupné online.