Veličina je (pôvodne) významový útvar, ktorý je výsledkom poznania ohraničenej veľkosti, množstva, stavu, niečoho, čo sa môže stať väčším alebo menším.

Všeobecnejšie povedané, pri veličine ide o istý výsledok poznania kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky javov. Povaha, druh veličiny závisí od procedúr, uplatňujúcich sa v priebehu jej tvorby. Podľa toho sa rozlišujú:

Veličina je striktne vzaté predmetom metavedného skúmania alebo metavednej zložky skúmania.

Od veličiny treba odlišovať pojem veličiny, ktorý je výsledkom poznania veličiny. Pojem veličiny kolíše podľa toho, aké kategórie intervenujú v priebehu jeho tvorby. Pojem veličiny je o. i. výsledkom poznania toho, čo je spoločné matematickej veličine i mimomatematickej veličine.

Obyčajne sa stretávame s vyjadrovaním, pri ktorom sa neavizuje rozdiel medzi významovým útvarom a tým, výsledkom poznania čoho je tento významový útvar. V takom prípade tu môže ísť o pojem veličiny, pri tvorbe ktorého neintervenuje pojem rozdielu medzi veličinou ako významovým útvarom a tým, výsledkom poznania čoho tento významový útvar je (napr. možnosťou stať sa väčším alebo menším). V súlade s tým sa potom nerozlišuje ani medzi výsledkom špeciálneho napr. fyzikálneho poznania a predmetom špeciálneho, napr. fyzikálneho poznania.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok