Voľná energia (F) je jeden z termodynamických potenciálov, má rozmer energie. Voľná energia vyjadruje množstvo práce, ktorú je ideálny plyn schopný vykonať izotermicky, teda bez zmeny vlastnej teploty.

Vzorec a odvodenie upraviť

Voľná energia sa dá vyjadriť vzorcom

 

kde   je energia systému,   je jeho teplota a   je entropia systému. Vzorec je v skutočnosti Legendrova transformácia energie systému. Totálny diferenciál voľnej energie má potom tvar

 

kde   je chemický potenciál,   je počet častíc v systéme,   je tlak a   je objem.

Práca pri izotermickom deji upraviť

Ak fixujeme počet častíc a teplotu systému, potom totálny diferenciál voľnej energie má tvar

 

a voľná energia vyjadruje prácu, ktorú je schopný ideálny plyn vykonať izotermicky

Voľná energia pri nevratnom deji upraviť

Pri nevratnom deji je totálny diferenciál menší ako ako pri vratnom deji alebo ako v stacionárnom stave, teda platí

 

lebo pri nevratnom deji narastá entropia systému viac ako energia systému. Ak pri takomto procese fixujeme počet častíc, objem a teplotu, tak platí