Vojenský historický ústav (Slovensko)

Vojenský historický ústav (skratka VHÚ) je vedeckovýskumné, múzejné a archívne zariadenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky (MO SR) pre oblasť vojenskej histórie, ktorý „zabezpečuje špecializovaný základný a aplikovaný vojensko-historický výskum, archívnu, múzejnú, edičnú, knižničnú, bibliografickú a vedecko-informačnú činnosť“[1]. Bol zriadený rozkazom ministra obrany SR č. 27 z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994. Pôvodne bolo začlenené do podriadenosti riaditeľovi Sekcie sociálnych služieb MO SR,[2] od 1. januára 1998 pôsobí ako rozpočtová organizácia, zriadená na základe zriaďovacej listiny č. 50021 z 31. decembra 1997, ktorú vydalo MO SR. Riaditeľstvo VHÚ sídli v Bratislave a pracoviská ústavu sú okrem Bratislavy dislokované v Piešťanoch a vo Svidníku.

Organizačná štruktúra

upraviť

Podľa organizačného poriadku účinného od 1. júla 2019[3] sú organizačnými zložkami VHÚ (v zátvorke sú okrem skratiek uvedené ich sídla):

 • Riaditeľstvo VHÚ (Bratislava)
 • Odbor vojensko-historických výskumov (OVHV; Bratislava),
 • Odbor finančného, personálneho a logistického zabezpečenie (OFPaLZ) VHÚ (Bratislava), ktorý sa delí na:
  • Oddelenie logistického zabezpečenia služieb OFPaLZ VHÚ (Bratislava),
  • Oddelenie finančného a personálneho zabezpečenia OFPaLZ VHÚ (Bratislava),
 • Vojenský historický archív (VHA; Bratislava)
 • Vojenské historické múzeum (VHM), ktoré tvorí:

Referencie

upraviť
 1. Čl. 1 ods. 1 Organizačného poriadku Vojenského historického ústavu č. VHÚ-300/2019, dost. 2019-08-31
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 27 z 28. apríla 1994, Zriadenie Vojenského historického ústavu a zrušenie oddelenia vojenských dejín Slovenska, dost. 2019-08-31
 3. Čl. 3 Organizačného poriadku Vojenského historického ústavu č. VHÚ-300/2019, dost. 2019-08-31