Wikipédia:Dva nezávislé netriviálne spoľahlivé zdroje

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Najmenej dva nezávislé netriviálne spoľahlivé zdroje sú vyžadované na preukázanie toho, že si určitá téma na Wikipédii zaslúži samostatný článok alebo rozsiahlejšiu zmienku v rámci iného článku. Množstvo a kvalita týchto zdrojov (publikácií) musí objektívne dokladať, že daná téma je pre encyklopédiu dostatočne významná. Požiadavka priamo vyplýva z hlavného kritéria pre posudzovanie encyklopedickej významnosti, pričom ďalšie, špecifickejšie kritériá môžu existovať pre články o osobách, príp. iné typy článkov.

Odporúčanie v skratke:

Téma je významná, ak sa jej netriviálne venujú viaceré publikované práce, ktoré sú nezávislé navzájom a na téme samotnej.

Vymedzenie pojmov

upraviť

Táto sekcia si nekladie za cieľ vyčerpávajúco vyložiť princípy aplikácie tohto odporúčania, iba ilustruje prípady, s ktorými sa redaktori najčastejšie stretávajú.

  • Dva zdroje sú pokladané za minimum, pretože téma, ktorej sa netriviálne venuje len jediný zdroj, spravidla nie je vhodná na samostatný článok. Ani existencia dvoch zdrojov sama o sebe nedokazuje encyklopedickú významnosť.
  • Nezávislými zdrojmi sú také zdroje, ktoré sú nezávislé od predmetu článku a zároveň sú nezávislé od seba navzájom.
    • Nezávislosť zdrojov od predmetu článku znamená, že pôvodcom zdroja nie je osoba, ktorou sa článok zaoberá alebo ktorá je podobným spôsobom spojená s predmetom článku. Nemožno dokladať encyklopedickú významnosť napr. osoby odkazom na jej autobiografiu, obchodnej spoločnosti odkazom na jej web, výrobku odkazom na sponzorovaný článok v tlači ap.
    • Nezávislosť zdrojov od seba navzájom znamená, že na doloženie encyklopedickej významnosti nemožno použiť dva zdroje, ktoré sú napr. publikáciou rovnakého autora, jednou správu spravodajskej agentúry zverejnenou viacerými novinami ap. Pokiaľ takéto zdroje spĺňajú ostatné kritériá, rátajú sa ako jeden zdroj.
  • Netriviálnymi zdrojmi sú také zdroje, ktoré sa predmetu článku venujú obsiahlejšie, nespomínajú ho len v niekoľkých vetách alebo len ako položku v zozname, registri, programe ap. Nepatrí tu napr. zbežná zmienka o osobe v novinovom článku, výpis z obchodného registra, položka vo filmovej databáze ap.
  • Spoľahlivými zdrojmi sú také zdroje (publikácie v tlačenej či elektronickej podobe), ktorých vydavateľmi sú dôveryhodné a v príslušnej oblasti všeobecne uznávané subjekty. Nepatrí tu napr. fanúšikovský web, súkromný blog, bulvárna tlač ap. Pozri bližšie odporúčanie Spoľahlivé zdroje.

Pozri aj

upraviť