Záťažný uhol (synchrónny stroj)

Záťažným uhlom elektrických točivých strojov sa rozumie fázový rozdiel medzi točivým magnetickým poľom statora a magnetickým poľom rotora (vyjadrený v stupňoch alebo v oblúkovej miere), závislý od zaťaženia stroja. Určuje sa len pre synchrónne stroje, a udáva statickú stabilitu stroja. Platí, že ak záťažný uhol prekročí hodnotu 90°, stroj vypadáva zo synchronizmu (neprípustný stav).