Točivý elektrický stroj

Točivý elektrický stroj je druh elektrického stroja. Je to elektricko-mechanické zariadenie, ktoré slúži na premenu elektrickej energie na mechanickú (motory) a opačne (generátory). Mechanická energia je zastúpená točivým mechanickým momentom na hriadeli stroja.

Konštrukčne ide o zariadenia tvorené statickou (stator) a točivou (rotor) časťou. Stator býva zvyčajne pevne prichytený k okolitým konštrukčným prvkom (o podložku a pod.), v jeho vnútri je valcová dutina pre rotor (tzv. vŕtanie stroja) a na jeho koncoch sú v osi umiestnené ložiská pre hriadeľ rotora. Rotor je pevne spojený s hriadeľom, pomocou ktorého sa prenáša mechanický krútiaci moment (mechanická energia). Vo všeobecnosti sú v drážkach statora aj rotora uložené elektrické vinutia, ktorých počet, usporiadanie a napájanie závisia od druhu stroja.

Elektrické točivé stoje zahŕňajú nemalú skupinu strojov, ktoré sa medzi sebou odlišujú princípom činnosti, použitým druhom napätia v hlavnom vinutí stroja (jednosmerné, striedavé), výkonom (malý, stredný, veľký), účelom použitia (stroje na všeobecné použitie, stroje so špecifickým účelom použitia, riadiace stroje).

Rozdelenie upraviť

Rozdelenie podľa princípu činnosti: