Zápočet (štúdium)

Zápočet je na vysokých školách na Slovensku a v Česku potvrdenie splnenia základných požiadaviek programu výučby (obyčajne na základe priebežnej kontroly štúdia, t. j. testov, referátov a pod.) a účasti na výučbe určitého predmetu príslušným neklasifikačným zápisom (spravidla v podobe slova „započítané“) do výkazu o štúdiu (t.j. indexu) a/alebo informačného systému fakulty či školy. Zápočet sa spravidla udeľuje za cvičenia, semináre či praktiká a je spravidla podmienkou pre zloženie semestrálnych či záverečných skúšok.

V širšom zmysle termín zápočet zahŕňa aj tzv. klasifikovaný zápočet, pri ktorom sa vyššie uvedený zápis vykoná formou zapísania konkrétnej známky (namiesto slova „započítané“). Klasifikovaným zápočtom sa hodnotia najmä projektové, ateliérové, laboratórne práce a praktické cvičenia v tých predmetoch, v ktorých sa nekonajú skúšky.

Do roku 1990 boli zápočty predpísané celoštátne (konkrétne pre územie SSR vyhláškou č. 105/1980 Zb.), od roku 1990 sa už zápočty vyskytujú len v študijných poriadkoch niektorých škôl či fakúlt (napr. Univerzita Komenského v aktuálnom študijnom poriadku už pojem zápočet nepozná).

Formálne sa historicky (pozri napr. vyhláška č. 105/1980 Zb.) a dodnes na viacerých školách zápočet klasifikuje ako jedna z foriem kontroly štúdia (popri priebežnej kontrole štúdia, skúške a štátnej skúške), ale napríklad na Ekonomickej univerzite sa zápočet neklasifikuje ako jedna z foriem kontroly štúdia.

ZdrojeUpraviť