Znečistenie životného prostredia

Znečistenie životného prostredia alebo kontaminácia životného prostredia znamená uvoľnenie environmentálnych kontaminantov do životného prostredia resp. ich prítomnosť v životnom prostredí. Znečistenie vzniká ak sa škodlivé látky dostávajú do životného prostredia v takých veľkých množstvách, že škodia ľudom, živočíchom, rastlinám i prírodnému prostrediu.

Odpad na pláži v Guyane.

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje znečisťovanie ako: „priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie, môže negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo majetok, môže znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môže narušiť iné oprávnené využívanie životného prostredia.[1]

Medzi hlavné typy znečistenia patria hlavne:

  • Znečistenie vzduchu, vypúšťanie častíc chemikálií do atmosféry. Medzi typické príklady patrí oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid siričitý, freóny a oxidy dusíka. Medzi producentov patria priemysel (bodové zdroje), ľudské sídla (plošné zdroje) a dopravné prostriedky (líniové zdroje).
  • Znečistenie vody povrchovým odtokom a presakovaním do podzemnej vody.
  • Kontaminácia pôdy vzniká buď znečistením povrchu pôdy, alebo porušením podzemných nádrží. Medzi najvýznamnejšie látky znečisťujúce pôdu patria uhľovodíky, ťažké kovy, MTBE, herbicídy, pesticídy a chlórované uhľovodíky.
  • Rádioaktívne znečistenie- bolo zistené vďaka pokrokom atómovej fyziky a chémie v 20. storočí.
  • Hlukové znečistenie, ktoré zahrňuje hluk z podzemných komunikácií, hluk lietadiel a hluk priemyslu.
  • Svetelné znečistenie, zahrňujúce nadužívanie svetelných zdrojov a presvetľovanie interiérov.
  • Zníženie estetickej hodnoty, zaň je obvykle považovaný výskyt objektov, ako sú: vedenie vysokého napätia, bilboardy pozdĺž ciest, narušený reliéf (pozostatky povrchovej ťažby), povrchové skládky odpadu, a pod.
  • Tepelné znečistenie, ktoré zahŕňa všetky zmeny teploty vodných telies, spôsobené ľudským vplyvom.

Referencie upraviť

  1. Zákon č. 39/2013 Z. z.Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. epi.sk, [cit. 2021-12-04]. Dostupné online.