Oxid siričitý

chemická zlúčenina

Oxid siričitý (SO2) je bezfarebný reaktívny plyn, ktorý je jedovatý. Pri nízkych koncentráciách nemá pach, ale pri veľmi vysokých koncentráciách má ostrý štipľavý zápach. Okrem toho, že je obsiahnutý vo výfukových plynoch spaľovacích motorov, vzniká aj pri spaľovaní fosílnych palív alebo pri spracovávaní rúd obsahujúcich síru. Hlavnými zdrojmi produkujúcimi SO2elektrárne spaľujúce fosílne palivá a priemyselné ohrievacie kotle.

Oxid siričitý
Oxid siričitý
Oxid siričitý
Oxid siričitý
Oxid siričitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec SO2
Vzhľad bezfarebná kvapalina alebo bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 64,1 u
Molárna hmotnosť 64,065 g/mol
Teplota topenia -72,46 °C, 200,69 K
Teplota varu -10,02 °C, 263,13 K
Kritický bod 157,2 °C
7 880 kPa
0,524 g/cm³
Hustota 0,002 97 g/cm³ (plyn, 0 °C)
1,434 g/cm³ (kvapalina, 0 °C)
Rozpustnosť vo vode:
22,8 g/100 ml (0 °C)
11,5 g/100 ml (20 °C)
2,1 g/100 ml (90 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
etanol
acetón
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 135 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -296,83 kJ/mol (plyn)
-320,5 kJ/mol (kvapalina)
Štandardná entropia 248,1 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -300,19 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,607 J K-1 g-1 (0 °C)
0,622 J K-1 g-1 (25 °C)
0,665 J K-1 g-1 (100 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
04 - plyn pod tlakom05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7446-09-5
EINECS číslo 231-195-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vplyv na živý organizmus upraviť

Pôsobí dráždivo na sliznice dýchacích ciest a na očné spojivky. V koncentráciách, v akých je produkovaný spaľovacím motorom, má škodlivý vplyv na centrálny nervový systém. V prírode znemožňuje fotosyntézu rastlín. Má bieliace účinky.

Výroba upraviť

Oxid siričitý vzniká spaľovaním (oxidáciou kyslíkom) síry. Síra horí svetlomodrým plameňom. Oxid siričitý sa prejavuje štipľavým zápachom.

S + O2 → SO2

Oxid siričitý patrí medzi kyselinotvorné oxidy. Reakciou oxidu siričitého s vodou vzniká kyselina siričitá

SO2 + H2O → H2SO3

Použitie upraviť

Používa sa na dezinfekciu vinárskych sudov, pivníc a obilia, pretože ničí mikroorganizmy. Potrebný je aj pri výrobe papiera a vo farbiarstve. Taktiež je rozšírený v potravinárstve napríklad ako antioxidačná látka pri konzervácií sušeného ovocia, zemiakových výrobkov a pod.

Vlastnosti upraviť

Síce pri spaľovaní síry uniká oxid siričitý smerom hore, ale po ochladení, t. j. pri teplote 20 °C má hustotu väčšiu ako vzduch.

Iné projekty upraviť