NFPA 704

0
2
2
OX

Požiarny diamant pre chloristan draselný

NFPA 704 je technická norma Národnej americkej protipožiarnej organizácie. Ustanovila "požiarny diamant" používaný pohotovostným personálom na rýchle a ľahké identifikovanie rizík okolitých nebezpečných materiálov. Toto je nevyhnutné na pomoc, ak treba, aké špeciálne vybavenie by malo byť použité, aký postup by mal byť dodržaný alebo opatrenia použité na začiatku pohotovostnej záchrany.

Symbolika

upraviť
 
Dve plastové striekacie fľašky s farebným kódom NFPA 704 pre identifikáciu nebezpečných materiálov

Štyri časti požiarneho diamantu sú príznačne farebne odlíšené: modrá označuje stupeň ohrozenia zdravia, červená horľavosť, žltá (chemickú) reaktivitu a biele políčko obsahuje špeciálne označenia pre jednotlivé riziká. Políčka zdravie, horľavosť a reaktivita sú hodnotené podľa stupnice od 0 (žiadne riziko) až po 4 (veľké riziko).

Modrá – Zdravie

upraviť
 • 4. Veľmi krátke vystavenie sa látke môže spôsobiť smrť alebo veľké trvalé poranenia (napr.: kyanovodík)
 • 3. Krátke vystavenie môže spôsobiť vážne dočasné alebo trvalé poranenia (napr.: plynný chlór)
 • 2. Intenzívne alebo opakované, ale nie chronické vystavenie môže spôsobiť inkapacitáciu alebo možné trvalé poranenia (napr. chloroform)
 • 1. Vystavenie látke by mohlo spôsobiť podráždenie s malými trvalými poraneniami (napr. terpentín)
 • 0. Žiadna ujma na zdraví, nie sú treba žiadne opatrenia (napr.: lanolín)

Červená – Horľavosť

upraviť
 • 4. Látka rýchlo alebo sa kompletne vyparuje za normálneho atmosférického tlaku a teploty alebo sa ľahko rozplýva vo vzduchu a vznieti sa (napr.: propán). Teplota vznietenia je pod 23 °C.
 • 3. Tekuté a tuhé látky, ktoré sú schopné vznietiť sa pri všetkých podmienkach okolitého prostredia (napr.: benzín). Teplota vznietenia je pod 38 °C, ale nad 23 °C.
 • 2. Látky musia byť mierne zohriate alebo vystavené relatívne vysokej okolitej teplote, aby sa vznietila (napr.: diesel). Teplota vznietenia je medzi 38 °C a 93 °C.
 • 1. Látka musí byť zohriata na vysokú teplotu, aby sa mohla vznietiť (napr.: olej repky olejnej)
 • 0. Nehorľavá látka (napr.: argón)

Žltá – Nestabilnosť/Reaktivita

upraviť
 • 4. Látka ľahko schopná detonácie alebo výbuchového rozloženia za normálnej teploty a tlaku (napr.: trinitrotoluén)
 • 3. Schopná detonácie alebo výbuchového rozloženia, ale potrebuje silný vyvolávací zdroj, musí byť pred zohriatím v uzatvorenom priestore, reaguje výbuchmi s vodou (napr.: fluór)
 • 2. Látka podstupuje prudké chemické zmeny pri zvýšenej teplote a tlaku, prudko reaguje s vodou alebo môže vytvoriť vybuchujúcu zmes s vodou (napr.: fosfor)
 • 1. Stabilná látka za normálnych podmienok, ale stáva sa nestabilnou pri zvýšenej teplote a tlaku (napr.: vápnik)
 • 0. Stabilná látka, dokonca aj za podmienok vystavenia ohňu, s vodou nereaguje (napr.: hélium)

Biela – Ostatné

upraviť

Biele políčko môže obsahovať takéto symboly:

Poznámka: Iba W a OX/OXY sú oficiálnou súčasťou normy NFPA 704, ale ostatné vysvetľovacie symboly sú ojedinele používané v neoficiálnom štýle. Použitie symbolov alebo textu mimo normy musí byť dovolené, vyžadované alebo zamietnuté autoritou s právomocou (napr.: hasičským zborom).