Trichlórmetán

chemická zlúčenina
(Presmerované z Chloroform)

Trichlórmetán alebo chloroform (CHCl3) je bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône. Používa sa ako nepolárne rozpúšťadlo. Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekoľkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov prali tovar svojich zákazníkov v zmesi chloroformu a tetrachlórmetánu. Organické znečistenie bolo veľmi efektívne odstránené a vďaka nízkemu bodu varu čistiacej zmesi boli ich zostatky z odevov zahriatím ľahko odstrániteľné. Mnoho farieb na kovy aj drevo používalo ako rozpúšťadlo pigmentov a ochranných látok práve chloroform.

Trichlórmetán
Trichlórmetán
Trichlórmetán
Trichlórmetán
Trichlórmetán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CHCl3
Synonymá chloroform
Vzhľad bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 119,4 amu
Teplota topenia -63 °C (210 K)
Teplota varu 61 °C (335 K)
Hustota 1,48 × 103 kg/m3 (liquid)
Rozpustnosť zle rozpustný vo vode
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -89,7 kJ/mól
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
08 - látka nebezpečná pre zdravie07 - dráždivá látka
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Ďalšie informácie
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Vlastnosti Hazardous Chemical Database

Vlastnosti upraviť

Je nehorľavý. Pri vdychovaní je toxický. Má silné narkotické účinky a bol v obmedzenom množstve používaný ako celkové anestetikum v medicíne na uspávanie pacientov pri operáciách. Podrobné dlhodobé klinické štúdie však ukázali, že trvalý dlhodobý styk organizmu s týmto rozpúšťadlom značne zvyšuje riziko vzniku rakoviny a zlúčenina sa tak dostala do zoznamu karcinogénnych látok. Na základe týchto skutočností je v súčasnosti veľmi obmedzená tak produkcia, ako aj praktické využitie chloroformu.

Výroba upraviť

Priemyselne sa trichlórmetán vyrába zahriatim zmesi chlóru a buď chlórmetánu alebo metánu na 400 až 500 °C. Pri tejto teplote nastáva séria chemických reakcií:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2 + Cl2CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

Produktom tohto procesu je zmes štyroch chlórmetánov, monochlórmetán, dichlórmetán, trichlórmetán (chloroform) a tetrachlórmetán, ktoré sa oddelia destiláciou.

Iné projekty upraviť