Zväzok nepriateľskej osoby

Zväzok nepriateľskej osoby alebo spis nepriateľskej osoby bol vedený k sústreďovaniu písomností na osoby, ktoré svojím jednaním alebo politickými postojmi ohrozili, alebo by mohli ohroziť vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu.