Ďateľ (rodové meno)

Ďateľ [starší pravopis bol aj ďatel –porov. napr. PSP z roku 1940] je slovenský názov viacerých (dávnejšie aj všetkých) rodov z podčeľade Picinae čeľade Picidae (žlnovité/ďatlovité). Podrobnosti definície tohto termínu sú však sporné, preto pozri vysvetlenie nižšie.

DefiníciaUpraviť

(Vysvetlivky: značka N znamená „podľa definície použitej v Kovalik et al. 2015[1]; značka A/B/C/D slúži na rozlíšenie 4 významov slova Dendrocopos)

Pôvodný významUpraviť

Historicky je ďateľ slovenský názov latinského rodu Picus v širšom zmysle, ale niekedy okrem strakopudov v užšom ponínamí ( t.j. ďatľa veľkého, prostredného a malého) a niekedy aj okrem žlny (v modernom chápaní tohto slova). Vysvetlenie k rodu „Picus v širšom zmysle“: Pôvodný rod Picus (t.j. rod Picus v širšom zmysle) vytvoril Linné a zahŕňal celú dnešnú podčeľaď Picinae, keďže Linné mal namiesto dnešnej čeľade Picidae rody Jynx a Picus (a nič viac)[2][3][4][5][6][7]

Treba však dodať, že historicky (prinajmenšom v 18. a 19. storočí) sa ako ďateľ označovali aj brhlíky (vrátane murárikov) a kôrovníky. Občas sa tak robilo aj priamo v latinskom názvosloví, teda aj v latinčine sa niektoré z týchto taxónov volali Picus - napr. Linné v roku 1735 zaradil do rodu Sitta (teda brhlík) pomerne nesystematicky ako jediný druh „Picus cinereus“ (v roku 1758 ho už volá „Sitta europea“), napriek tomu, že má v tom istom systéme okrem toho aj samostatný rod Picus.[8][9][10][11]

Ferianc a GuttekováUpraviť

Podľa Ferianca (1949, 1958) a Guttekovej (1978) je ďateľ slovenský názov všetkých rodov z podčeľade Picinae (pokiaľ vôbec majú slovenské meno) okrem rodov: Picus v užšom zmysle (po slovensky žlna; vrárane Chrysophlegma N), Dryocopus (po slov. tesár), Picoides v najužšom zmysle [pozn 1] (po slov. ďubník), Colaptes (po slov. vlikáč), Chrysocolaptes (po slov. zlatoš) a Yungipicus (po slov. ďatlík). Z tejto definície ďatľa mimochodom vyplýva, že z rodov vyskytujúcich sa na Slovensku sa ako ďateľ označuje len rod Dendrocopos A (t.j. vrátane Dendrocoptes N a časti Dryobates N)] [14][15][16]

MatoušekUpraviť

Podľa Matouška (1990, 2008) je ďateľ slovenský názov všetkých rodov z podčeľade Picinae (pokiaľ vôbec majú slovenské meno) okrem rodu Picus v užšom zmysle (po slovensky žlna; vrátane Chrysophlegma N) [17][14]

Kovalik et al.Upraviť

Podľa Kovalik et al.:

CharakteristikaUpraviť

Keďže charakteristika ďatľa závisí od toho, ktorú z vyššie uvedených definícií zvolíme, charakteristiku pozri v článku o čeľadi Picidae (žlnovité/ďatlovité) a/alebo v článkoch o jednotlivých rodoch z čeľade Picidae patriacich do počeľade Picinae.

PoznámkyUpraviť

 1. V najužšom zmysle tu znamená: bez Dendrocopos, Leuconotopicus N a časti Dryobates N [12][13].
 2. V širokom zmysle tu znamená: bez Dendrocopos, t.j. len Leuconotopicus N+časť Dryobates N +ďubníky N.

ZdrojeUpraviť

 1. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2015), rev. 2015-11-07, [cit. 2016-10-12]. Dostupné online.
 2. Linné 1758 a Linné 1766 in: BRAND, S. J.. The Taxonomicon [online]. Zwaag: Universal Taxonomic Services, od roku 1989 do súčasnosti, [cit. 2016-10-15]. Dostupné online.
 3. ďatel. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch I. diel A – D. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. s. 305
 4. ZÁTURECKÝ, A. P.: Naše vtáctvo. In: Dom a škola: Vychovateľský časopis pre rodičov a učiteľov. č. 1, ročník X, január 1894, str. 106-113. s. 108 dostupné online
 5. ďaťel. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 6. datlové. In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, Sedmý díl Dánsko-Dřevec. Praha: J. Otto, 1893. s. 76
 7. datel. In: RIEGER, F. L., ed. a MALÝ, J., ed. Slovník naučný. Díl čtvrtý. I-Lžidimitrij. Praha: Kober & Markgraf, 1860-1890. s. 69
 8. ďaťel. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online (Pozn.: najmä: falcinellus arboreus)
 9. datel. In: JUNGMANN, J. Slownjk česko-německý, Djl I., A–J. Praha, 1835. s. 338 dostupné online
 10. Baumhacker. In: ADELUNG, J. Ch.: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Zweyte, vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig 1793-1801. [1]
 11. Picus cinereus, Sitta europea (podľa Linného) In: BRAND, S. J.. The Taxonomicon [online]. Zwaag: Universal Taxonomic Services, od roku 1989 do súčasnosti, [cit. 2016-10-17]. Dostupné online.
 12. ďateľ. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 218.
 13. KOVALIK, Peter et al.. Slovak bird names - 4 Coronaves II [online]. c2008, [cit. 2016-10-28]. Dostupné online.
 14. a b Matoušek, B.: Slovenské menoslovie vtákov (Aves) fauny ČSFR (Dokončenie). In: Kultúra slova, roč. 24, č. 10, 1990. s. 342-363. s. 350 dostupné online
 15. a b KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2015), rev. 2015-11-07, [cit. 2016-10-17]. Dostupné online.
 16. Anonym (preklad: GUTTEKOVÁ, A.). Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. s. 80-82
 17. BURNIE, D. et al.: Vták : unikátny obrazový sprievodca. Bratislava: Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1754-6. s. 322-328
 18. KOVALIK, Peter et al.. Slovak bird names - 4 Coronaves II [online]. c2008, [cit. 2016-10-17]. Dostupné online.
 19. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2011, [cit. 2014-07-14]. Dostupné online. (podobná verzia je dostupná na: [2] (prístup 2016-10-17))