Adiabata, presnejšie vratná adiabata[1], alebo izoentropa je krivka popisujúca zmeny stavových veličín počas adiabatického vratného deja. Najčastejšie sa vyjadruje v tzv. p-V diagrame.[2]

Adiabata v diagrame p-V

V stavovom diagrame p-V (závislosť tlaku na objeme plynu ) má adiabata exponenciálny priebeh podľa rovnice:

  • - tlak plynu
  • - objem plynu
  • - Poissonova konštanta

V stavovom diagrame T-S (závislosť teploty na zmene entropie) má adiabata lineárny priebeh podľa rovnice:

  • ΔS - zmena entropie plynu

Entropia sa pozdĺž adiabaty nemení, odtiaľ je odvodený aj jej alternatívny názov izoentropa.

Referencie upraviť

  1. ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.
  2. adiabata. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 52.