Administratívne členenie Spojeného kráľovstva

Územia priamo či nepriamo ovládané Spojeným kráľovstvom majú takéto zloženie:

A) Zámorské územia Spojeného kráľovstva upraviť

Predtým sa nazývali „závislé územia“, a ešte predtým „korunné kolónie“. Sú to:

B) Korunné dependencie upraviť

C) Spojené kráľovstvo upraviť

Spojené kráľovstvo sa skladá zo 4 základných subjektov, oficiálne označovaných ako konštituentné krajiny (hovorovo „krajiny“ alebo „nations“), pričom Severné Írsko sa častejšie označuje ako „provincia“:

Všetky okrem (zatiaľ) Anglicka majú od 90. rokov vlastné krajinské parlamenty a vlády na čele s tzv. Prvým ministrom. Hoci Anglicko ešte svoj parlament nemá, zaužívalo sa, že sa v londýnskom parlamente poslanci ostatných území pri hlasovaní týkajúcich sa len Anglicka zdržujú hlasovania.

Anglicko upraviť

Úroveň 1: regióny upraviť

Anglicko sa delí na regióny (regions) alebo regióny vládneho úradu (Government Office Regions). Boli zavedené len nedávno, najmä z dôvodov kompatibility s Európskou úniou. Majú už aj isté kompetencie.

Regióny:

Úrovne 2 a 3: grófstvá a okresy upraviť

Regióny sa delia na grófstva a tie na okresy. Celky 2. a 3. úrovne sa niekedy označujú aj ako hlavné oblasti (principal areas).

Okresy“ sa v Anglicku nazývajú „district“ alebo „borough“ alebo „royal borough“ alebo „city“ (teda mesto – postavenie mesta nezriedka majú aj obyčajné okresy z viacerých dedín, lesov a podobne). District je základný výraz, ostatné sú len čisto formálne odtienky pre niektoré prípady (špeciálny význam však má London borough). Pojem „obec“ v anglickom systéme neexistuje – menšie jednotky ako okresy sú už priamo „okrsky“ (parish). Slovenskej obci neformálne a veľmi približne môže zodpovedať buď district/borough alebo parish.

Treba poznamenať, že v Anglicku existujú aj alternatívne vymedzené grófstva, tzv. ceremoniálne grófstva, ktoré sa s nižie uvedenými grófstvami kryjú iba čiastočne a nepoužívajú sa na administratívne účely v pravom slova zmysle.

Grófstvá a okresy: a) Metropolitné grófstva pozostávajúce z metropolitných okresov (v zátvorke):

Metropolitné grófstva majú už dnes veľmi slabé kompetencie (napríklad Rady metropolitných grófstiev boli zrušené). Ich okresy, ktoré prevzali ich funkcie, teda do veľkej miery de facto fungujú ako jednostupňové celky (pozri ďalej).

b) Veľký Londýn pozostávajúci z obvodov „London boroughs“ a zo City of London (v zátvorke):

Veľký Londýn nie je de-iure grófstvo, ale len „administratívna oblasť“ (a najnovšie zároveň región – pozri vyššie). Napriek tomu de facto do veľkej miery funguje ako metropolitné grófstvo. Najnovšie má aj Úrad Veľkého Londýna, Londýnske zhromaždenie a Primátora Londýna. Odvtedy ako bol v roku 2000 zavedený Úrad Veľkého Londýna, London boroughs fungujú de facto ako niečo medzi jednostupňovými celkami a nemetropolitnými okresmi (pozri ďalej).

c) Nemetropolitné grófstva (hovorovo „shire grófstva“), pozostávajúce z nemetropolitných okresov (v zátvorke)*:

(* Vynechané sú nižšie uvedené okresy a mestá, ktoré sú jednostupňovými celkami, a ktoré teda nie sú z administratívneho hľadiska súčasťou nejakého grófstva. (Bývalé) grófstva, ktoré sú jednostupňovými celkami, sú však uvedené.

d) jednostupňové celky (unitary authorities):

Jednostupňové celky sú nové administratívne celky, ktoré sú funkčne aj právne zároveň grófstvom aj okresom (iba jednostupňové celky z územia grófstva Berkshire a jednostupňový celok Isles of Scilly nemajú postavenie grófstva). Jednostupňové celky si formálne ponechávajú aj svoje pôvodné „tituly“, teda okres, mesto alebo grófstvo.

Úroveň 4: okrsky upraviť

Okresy sa ďalej delia na okrsky (civil parishes, skrátene parishes). Je však veľmi veľa okresov, ktoré sa ďalej nedelia, najmä Londýn a všetky väčšie mestá.

Wales upraviť

Hlavné oblasti upraviť

Wales sa delí na 22 „hlavných oblastí“ (principal areas), ktoré sú všetky jednostupňovými celkami (unitary authorities). Bývalý systém grófstiev deliacich sa na okresy bol zrušený v roku 1986. Podobne ako v Anglicku, aj tu sú jednostupňové celky jednoducho integrovaná administratíva. Formálne sa tieto jedoúrovňové celky delia podľa nasledovných historických "titulov" – 9 grófstiev (county), 3 mestá (city) a 10 „okresov na úrovni grófstva“ (county boroughs – toto je historický ekvivalent pojmu jednostupňový celok). Tieto tri „tituly“ ale fakticky nič neznamenajú.

Jednoúrovňové celky Walesu sa nedelia na parishes. Podobne ako v Anglicku, aj vo Walese existujú ešte ceremoniálne grófstva.

Hlavné oblasti:

Vysvetlivky: † = okres na úrovni grófstva, * = mestá, ostatné = grófstvá

Škótsko upraviť

Oblasti rady upraviť

Škótsko sa delí na 32 oblastí rady (council areas; myslia sa rady na čele jednotlivých celkov), ktoré sú všetky jednostupňovými celkami (unitary authorities). Bývalý systém regiónov deliacich sa na okresy bol zrušený v roku 1996. Podobne ako v Anglicku, aj tu sú jednostupňové celky jednoducho integrovaná administratíva.

Jednoúrovňové celky Škótska sa nedelia na parishes. Podobne ako v Anglicku ceremoniálne grófstva, existujú v Škótsku tzv. lieutenancy areas of Scotland (nie sú zhodné s tradičnými škótskymi grófstvami).

Oblasti rady:

Severné Írsko upraviť

Okresy upraviť

Severné Írsko sa od sedemdesiatych rokov delí na okresy (districts), ktoré majú menšie kompentencie ako okresy v Anglicku. Označujú sa aj ako miestne rady (local councils).

Jednoúrovňové celky Škótska Severného Írska sa nedelia na parishes. Na podobné účely ako v Anglicku ceremoniálne grófstva sa v Severnom Írsku ešte používa delenie na tradičných 6 grófstiev a 2 okresy na úrovni grófstva (county boroughs)

Okresy (miestne rady):