Antická logika je logika starogrécka a logika starorímska.

Antickú logiku podnecovali v jej rozvoji novovznikajúce vedy, ktoré sa vyčleňovali z filozofie, ako matematika, astronómia, lekárstvo, biológia a i. Ďalej to boli motívy spoločenské, zvýšené nároky na riadenie spoločnosti, požiadavky právnej praxe a s tým súvisiaca potreba vedieť vypracovať obranu obhajovaného stanoviska a vymedziť stanovisko odporcovo. Ďalej sú to podnety svetonázorové, najmä snaha o úplnosť výkladu sveta z nejakých princípov. Tým všetkým sa logické skúmanie sústreďuje jednak na okruh určený požiadavkou, aby javy a ich väzby, t. j. fakty, boli spoľahlivo a presne zachytené, jednak na okruh, ktorý by sme mohli označiť termínom dedukcia.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.