Atlas vtákov (mapovanie)

Atlas vtákov prináša aktuálny obraz výskytu všetkých druhov vtákov z určitého územia za určitý vymedzený čas, zvyčajne viacero rokov. Podáva poznatky o rozšírení jednotlivých druhov a často je cieľom priniesť informácie aj o početnosti. Porovnávaním výsledkov starších atlasov potom novšie dokážu odhadnúť trendy rozšírenia aj početnosti.

Atlasy vtákov zachytávajú rozšírenie v troch rôznych obdobiach, hniezdne obdobie, zimné obdobie a obdobie migrácie. Zber údajov pre atlas prebieha v mapovacej sieti kvadrátov a podľa presnej, dopredu stanovenej metodiky. Mapovania sa zúčastňujú veľké tímy dobrovoľných mapovateľov a výsledok býva publikovaný knižnou formou a prostredníctvom webových lokalít.

1973 – 1977 upraviť

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77[1]

Mapovanie prebiehalo v mapovacej sieti kvadrátov o strane 10 x 10 km. Na Slovensko pripadalo 514 kvadrátov, ktoré spracovávalo 115 stálych spolupracovníkov a 71 prispelo príležitostnými pozorovaniami (spolu 186 mapovateľov).

Na Slovensku bolo týmto mapovaním preukázané hniezdenie 201 druhov.[1]

1980 – 1999 upraviť

Rozšírenie vtákov na Slovensku[2]

Mapovanie bolo vykonávané v inej sieti ako v rokoch 1973 - 1977, bola zvolená sieť kvadrátov Databanky fauny Slovenska (DFS), kde jeden kvadrát má približne 12 x 11 km (10 minút zemepisnej dĺžky a 6 minút zemepisnej šírky). Počet kvadrátov 429. V teréne mapovalo a spolupracovalo 271 mapovateľov.

Na Slovensku bolo počas mapovania v rokoch 1980 - 1999 zaznamenané hniezdenie 217 druhov.[2]

Pre veľké rozdiely v počtoch mapovateľov len málokedy boli porovnávané výsledky.

1985 - 1988 upraviť

V rokoch 1985 - 1988 súbežne prebiehali terénne práce pre Európsky atlas hniezdneho rozšírenia vtáctva. Mapová časť diela je dostupná online.[3]

2014 – 2020 upraviť

Aktuálne prebieha program Atlas vtákov Slovenska 2014 ‑ 2020, ktorý organizuje Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko.

Cieľom je zistiť všetky hniezdiace, zimujúce a migrujúce druhy na celom území Slovenska, odhadnúť ich početnosť v jednotlivých sčítacích kvadrátoch, trendy ich početnosti a rozšírenia, zistiť príčiny zmien ich početnosti a navrhnúť opatrenia na zlepšenie stavu.

Základnou sčítacou jednotkou je kvadrát s veľkosťou 10 × 10 km v sieti Európskeho pozemného referenčného systému (European Terrestrial Reference System, ETRS), spolu 564 kvadrátov.

2013 - 2017 upraviť

V rokoch 2013 - 2017 prebiehajú terénne práce na novom Európskom atlase hniezdneho rozšírenia vtáctva.[4]

Referencie upraviť

  1. a b ŠŤASTNÝ, Karel; RANDÍK, Aladár; HUDEC, Karel, et al. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Praha : Academia, 1987.
  2. a b DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. ISBN 80-224-0714-3.
  3. HAGEMEIJER, Ward; BLAIR, Mike. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance. All distribution maps on the Web (SOVON, Henk Sierdsema) [online]. London: T & A.D. Poyser, 1997. Dostupné online.
  4. EBBA2 - European Breeding Bird Atlas

Externé odkazy upraviť