Audit (fungovanie organizácie)

Audit je kritické skúmanie operácie, konkrétnej činnosti alebo všeobecnej situácie subjektu, ktoré sa spravidla opiera o stanovené a odporúčané normy a techniky príslušnej profesnej organizácie, je uskutočňované prostredníctvom preštudovania, kontrol alebo overovaní rozhodnutí a dokumentov manažmentu alebo ich zhody so zákonmi, normami alebo stanovenými pravidlami, a ktoré spravidla vedie k tomu, že audítor zostaví na konci audítorskej práce písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoj názor, stanovisko, záver alebo odporúčania či opatrenia, ktoré treba prijať.[1]

Termín celosvetovo vznikol v oblasti finančného účtovníctva (a napr. v slovenskom práve sa používa práve v tomto užšom význame - pozri audit (účtovná závierka)), ale neskôr sa rozšíril do ostatných oblastí (environmentálny audit, audit kvality, audit počítačovej bezpečnosti a pod.).

Referencie upraviť

  1. Ménard, L. et al.: Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière : anglais-français avec index français-anglais; Toronto, 2004.

Pozri aj upraviť