Bibliograf (angl. bibliographer) je osoba, ktorá sa profesionálne zaoberá bibliografiou z vedeckej, výskumnej, vzdelávacej alebo organizačnej stránky, prakticky vykonáva bibliografickú činnosť a poskytuje bibliografické služby.[1]

Historické a súčasné používanie termínu bibliograf

upraviť

Termín bibliograf sa pôvodne vzťahoval na osobu, ktorá vykonávala pisárske práce a prepisovala knihy. Za bibliografov sa považovali v antickom Grécku tí, ktorí sa zaoberali ručným opisovaním kníh. Dnes sa tento termín používa v širšom význame na pomenovanie osoby zaoberajúcej sa knihovedou, bibliológiou.[1]

Činnosť a odborné zameranie bibliografky, bibliografa

upraviť

Bibliografka, bibliograf ovláda:

  1. techniku identifikácie a bibliografického popisu dokumentov a je schopný triediť získané popisy,
  2. štúdium techník produkcie a šírenia dokumentov,
  3. tvorbu a využívanie sekundárnych dokumentovbibliografií, katalógov, rešerší, bibliografických báz údajov a pod., ktoré predstavujú súpis špecificky usporiadaných záznamov a obsahujú údaje popisujúce dokument a umožňujú jeho identifikáciu,
  4. metódy navrhovania a riadenia bibliografickoinformačných systémov,
  5. bibliografické normy a štandardy.

Odborné zameranie práce bibliografov sa v súčasnosti mení pod vplyvom uplatňovania informačných technológií a v dôsledku nových nosičov informácií v knižniciach, bibliografických agentúrach a informačných pracoviskách. Bibliografi sa stávajú mediátormi, resp. navigátormi, ktorí analyzujú používateľovu informačno-bibliografickú požiadavku a vedia nájsť najefektívnejší spôsob jej uspokojenia. Prakticky vedia používateľa zorientovať v miliónoch bibliografických záznamov v rozličných bibliografických bázach údajov všeobecného, ako aj špeciálneho zamerania.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b c KATUŠČÁK, D.: Chrestomatia k základom bibliografie, 2006, s. 3.