Catholic Encyclopedia

Catholic Encyclopedia je anglická encyklopédia, ktorú v roku 1913 vydalo americké vydavateľstvo Encyclopedia Press. Jej cieľom bolo poskytnúť čitateľom spoľahlivé informácie o katolíckej teórii, vierouke, praxi a o dejinách katolíckej cirkvi.

Práca na encyklopédii začala 11. januára 1905 a bola ukončená 19. apríla 1913. Zodpovednými redaktormi boli: Charles G. Herbermann (profesor latinčiny a knihovník College of the City v New Yorku), Edward A. Pace (profesor filozofie na Catholic University), Condé Benoist Pallen (redaktor), reverend Thomas Joseph Shahan (profesor cirkevných dejín na Catholic University) a John J. Wynne (jezuita, redaktor časopisu „The Messenger“).

Encyklopédia mala slúžiť hlavne potrebám katolíckej cirkvi, preto sú v nej vynechané také informácie, ktoré nesúvisia s cirkvou a jej dejinami. Fakty prezentuje z pohľadu oficiálnej katolíckej doktríny z doby pápeža Pia X., a to hlavne pri rozbore sporných záležitostí (napr. cirkevných schiziem). Keďže pochádza ešte z doby pred Druhým vatikánskym koncilom, ktorý zaviedol v cirkvi podstatné zmeny, sú niektoré jej heslá (hlavne z oblasti náboženskej praxe) pomerne zastarané. Jej historické heslá sa však dodnes používajú ako sekundárne zdroje pri vedeckej práci, pretože obsahujú množstvo informácií z cirkevných prameňov.

V encyklopédii sú tiež uvedené významné katolícke osobnosti, vrátane vychovávateľov, umelcov, básnikov a vedcov.

Catholic University of America vydala v rokoch 1967 a 2002 aktualizovanú verziu encyklopédie pod názvom New Catholic Encyclopedia.