Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár

Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár (v citáciách zvyčajne skracovaný ako CDSl) je kniha obsahujúca (po dokončení) texty všetkých stredovekých listín týkajúcich sa úplne alebo okrajovo územia dnešného Slovenska alebo slovenských dejín od roku 805 do roku 1301. Doteraz vyšli dve časti, ktoré pokrývajú obdobie do roka 1260. Spolu so Slovenských regestárom (Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. – II. zv. od Vincenta Sedláka) patrí medzi najlepšie spracované slovenské pramenné edície.

Po prvých pokusoch slovenských historikov, napríklad Márie Jeršovej-Opočenskej, ktorá začala editovať listiny k slovenským dejinám v medzivojnovom období, bol tento projekt v päťdesiatych rokoch 20. storočia obnovený Historickým ústavom SAV. Prípravou bol poverený Dr. Richard Marsina, ktorý vypracoval aj metodiku editovania listín. V Slovenskom diplomatári sa mali publikovať listy a listiny týkajúce sa slovenských dejín v plnom znení do roku 1301 – teda do smrti posledného Arpádovca na uhorskom tróne Ondreja III. Zostavenie diela je náročné na dobové jazykové znalosti (latinčina, nemčina a maďarčina) a znalosti paleografie a diplomatiky. To je príčinou veľkej časovej náročnosti a následných dlhých prestávok medzi vydávaním jednotlivých častí.

Prvý zväzok obsahujúci všetky diplomatické jednotky k slovenským dejinám do roku 1235 (koniec vlády Ondreja II.) bol vydaný až v roku 1971. Ďalší zväzok – doteraz posledný – vyšiel v roku 1987 a obsahuje materiál do roku 1260. Tretí zväzok je podľa vyjadrení prof. Richarda Marsinu z väčšej časti hotový. V osemdesiatych rokoch boli prijatí do HÚ SAV ďalší pracovníci, ktorí sa mali podieľať na vydávaní ďalších dielov, pretože nie je v silách jednotlivca publikovať v plnom znení všetkých viac ako 3000 stredovekých listín týkajúcich sa slovenských dejín.

Vydané zväzkyUpraviť

  • Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Ed. Richard Marsina. 1. vyd. Tomus 1. Bratislava : Academia scientiarum Slovaca, 1971. 472 s.
  • Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Ed. Richard Marsina. 1. vyd. Tomus 2. Bratislava : Obzor, 1987. 608 s.

LiteratúraUpraviť

  • MARSINA, Richard. O potrebe vydávania Slovenského diplomatára. In Historický časopis 5, 1957, č. 3, s. 297 – 314.
  • MARSINA, Richard. Štúdie k Slovenskému diplomatáru 2. Bratislava : Veda, 1989. 165 s. Rés. rus., nem. Ed. Historické štúdie.
  • MARSINA, Richard. Stand und Perspektiven der Arbeit am Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. In Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa. Marburg : Verlag Herder Institut, 1998, s. 209 – 218.