Diskrétny signál je daný funkciami definovanými len v diskrétnych časových okamihoch a tvorí tak postupnosť funkčných hodnôt. Tým sa líši od analógového signálu, ktorý je daný spojitými funkciami spojitého času.

Kvantovaný signál
Vzorkovaný signál
Digitálny signál

Diskrétny signál je signál, ktorý sa na rozdiel od spojitého signálu vyznačuje určitým druhom nespojitosti. Nespojitosť môže byť v hodnote (kvantované signály) alebo v čase (vzorkované signály). Signály nespojité v hodnote i v čase sa spravidla nazývajú digitálne signály.

Kvantovaný signál

upraviť

Kvantovaný signál je signál, ktorého hodnota nemá spojitý priebeh, ale sa mení skokom, pričom nadobudne len obmedzený počet úrovní. Ku zmene hodnoty signálu môže dôjsť v ľubovoľnom čase. Tento signál vzniká obvykle kvantovaním analógového signálu.

Vzorkovaný signál

upraviť

Vzorkovaný signál je signál, ktorý nie je spojitý v čase. Vytvára sa postupnosťou vzoriek, ktoré obecne môžu nadobudnúť ľubovoľnú hodnotu. Tento signál vzniká obvykle vzorkovaním analógového signálu, pričom počet vzoriek za sekundu udáva vzorkovacia frekvencia.

Digitálny signál

upraviť

Digitálny signál je signál, ktorý je vzorkovaný a následne kvantovaný. Vytvára sa postupnosťou vzoriek, ktoré môžu nadobudnúť len obmedzený počet hodnôt.

Diskrétna veličina

upraviť

V prípade, že hovoríme o diskrétnej veličine, hovoríme o veličine, ktorá môže nadobudnúť len určité hodnoty, medzi ktorými sú tzv. časové medzery. Ako príklad nám slúži hod hracou kockou, čiže čísla 1,2,3,4,5,6.

Pozri aj

upraviť