Doplnok (jazykoveda)

Doplnok je rozvíjajúci vetný člen, ktorý rozvíja súčasne dva vetné členy, podmet alebo predmet na jednej strane a prísudok na druhej strane. Býva vyjadrený prídavným menom, zámenom, číslovkou, podstatným menom, slovesným infinitívom, slovesným prechodníkom alebo vedľajšou vetou. Väčšinou býva na konci vety.