Podmet alebo gramatický subjekt (alebo nepresne gramatický podmet) je jeden zo základných vetných členov a jeden zo subjektov (vyjadruje teda nositeľa činnosti, stavu alebo vlastnosti).

Podmet je to, čo tvorí východiskový bod gramatickej stavby dvojčlennej vety (napr. Peter píše), a na čo sa viaže prísudok prisudzovacím skladom. Pre indoeurópske jazyky je najlepšia definícia (gramatického) podmetu nasledovná: Podmet slovesa je slovo, ktoré sa s ním zhoduje v osobe, čísle a prípadne aj rode.

Podmetu spravidla zodpovedá nominatív, ale v slovenčine napríklad niekedy aj genitív.

Vzájomný vzťah podmetu a prísudku môže byť aktívny (napr. Krava otvára ústa) alebo pasívny (napr. Krava je otváraná mäsiarom). Môže byť vyjadrený aj nevyjadrený.

Delenia v slovenčine

upraviť

Delenie 1[1]:

Delenie 2[1]:

Referencie

upraviť
  1. a b podmet. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 326.